Apéndices

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
(Nova páxina: "{{Modelo:Cabeceira}} __FORCETOC__ ==== Listas ==== ===== Listas ordenadas ===== Cando se apliquen subdivisións, nas viñetas haberá unha sangría francesa de 5 mm. As subdivisi...")
(Listas non ordenadas)
 
(Non se mostran 115 revisións do historial.)
Liña 2: Liña 2:
__FORCETOC__
__FORCETOC__
-
==== Listas ====
+
== Subdivisións dos textos normativos ==
-
===== Listas ordenadas =====
+
O artigo é a unidade básica de todo texto normativo.
-
Cando se apliquen subdivisións, nas viñetas haberá unha sangría francesa de 5 mm. As subdivisións que se correspondan a mesmo nivel de división agruparanse entre si cun interliñado simple e o espazamento de parágrafo será de 5 mm en cada novo nivel de subdivisión.
+
Os textos normativos poderán dividirse adicionalmente en:
 +
::a) Títulos
 +
::b) Capítulos
 +
::c) Seccións
 +
::d) Subseccións
-
Formatación
+
Non se pasará dunha división a outra omitindo algunha intermedia, excepto no caso das seccións.
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 +
 +
=== Artigos ===
 +
 +
Formatación:
* Xustificación: completa.
* Xustificación: completa.
* Sangría: 5 mm primeira liña de parágrafo.
* Sangría: 5 mm primeira liña de parágrafo.
-
* Separación entre bloques: 5 mm.
+
* Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
-
* Interliñado: simple.
+
* Encabezamento:
-
* Tipo de letra: redonda.
+
-
====== Numeración arábiga ======
+
&#8195;&#8195;<span style="color:#0088cc">&#8658;</span> Tipo de letra: redonda.
-
Estrutura
+
* Título:
 +
&#8195;&#8195;<span style="color:#0088cc">&#8658;</span> Tipo de letra: cursiva.
-
<nowiki>[Número árabe][Punto][Espazo][Texto]</nowiki>
+
Estrutura:
 +
::Artigo<nowiki> [número de artigo en cardinal][punto][espazo longo]</nowiki>''<nowiki>[Título] </nowiki>''
Exemplo:
Exemplo:
 +
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em;">
 +
:&#8195;Artigo 1.&#8195;''Obxecto e ámbito de aplicación''<br>
-
1. O período de vixencia desta orde será desde o 1 de xaneiro de 2011 até o 31 de decembro do mesmo ano.
+
:&#8195;Artigo 2.&#8195;''Número e características dos premios''<br>
-
2. Para as subvencións que se concedan na execución desta orde destínase un crédito inicial de 250.000 € dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, que se satisfarán con cargo á aplicación 5001.413A.481.21 e co código de proxecto 201100048:
+
:&#8195;Artigo 3.&#8195;''Requisitos de participación''<br>
 +
</blockquote>
-
a) Para as subvencións tipo A destinarase a cantidade de 170.000 €.
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
b) Para as subvencións tipo B destinarase a cantidade de 80.000 €.
+
=== Títulos ===
-
3. As axudas que se concedan ao abeiro desta orde poderán financiar total ou parcialmente o gasto das actividades subvencionables e serán compatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, aínda que non para o mesmo programa. Non obstante, o importe das subvencións outorgadas nesta orde non poderá en ningún caso ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo das actividades que vai desenvolver o beneficiario.
+
Formatación:
-
<center>{letra redonda, interliñado simple e sangría primeira liña 5mm, espazamento de separación entre bloques 5mm}</center>
+
* Xustificación: centrada.
 +
* Sangría: non.
 +
* Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 +
* Tipo de letra: redonda en maiúsculas para Título Nº e negra para o nome do título.
 +
Estrutura:
-
====== Numeración romana ======
+
<center>TÍTULO <nowiki>[romano]</nowiki></center>
-
 
+
-
 
+
-
Estrutura
+
-
 
+
-
 
+
-
<nowiki>[Número romano][Punto][Espazo][Texto]</nowiki>
+
 +
<center>['''Nome do título''']</center>
Exemplo:
Exemplo:
 +
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em;">
 +
<center>TÍTULO I</center>
 +
<span style="font-size:90%; color:maroon"><center>{redonda en maiúsculas, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}</center></span>
-
I. A nota media será a media aritmética das cualificacións en todas as materias dos catros cursos da etapa.
+
<center>'''Disposicións xerais'''</center>
 +
<span style="font-size:90%; color:maroon"><center>{negra, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}</center></span>
 +
</blockquote>
-
II. Segundo o establecido nas disposicións adicionais do Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria, para a obtención da nota media non se terá en conta a área de relixión.
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
III. As áreas validadas ou exentas non serán tidas en conta para o cálculo da nota media.
+
=== Capítulos ===
-
<center>{letra redonda, interliñado simple e sangría primeira liña 5mm, espazamento de separación entre bloques 5mm}</center>
+
Formatación:
 +
* Xustificación: centrada.
 +
* Sangría: non.
 +
* Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 +
* Tipo de letra: redonda en maiúsculas para Capítulo Nº e negra para o nome do título.
-
No caso de que pola complexidade de subdivisión dun documento se teña que utilizar unha subdivisión coa numeración romana en minúsculas (i, ii, iii…), esta subdivisión estruturarase igualmente con punto, por exemplo i., nunca con parénteses que poidan levar á confusión con aliñas expresadas en letra: i).
+
Estrutura:
-
====== Letras do alfabeto latino ======
+
<center>CAPÍTULO [romano]</center>
-
 
+
-
Na ordenación de parágrafos con letras utilizaranse todas as letras simples do alfabeto, incluídas o “j”, o “ñ” e o “w”, pero no os dígrafos “ch” e “ll”.
+
-
 
+
-
 
+
-
Estrutura
+
-
 
+
-
 
+
-
<nowiki>[Letra alfabeto romano en minúsculas][Peche de paréntese][Espazo][Texto]</nowiki>
+
 +
<center>['''Nome do capítulo''']</center>
Exemplo:
Exemplo:
 +
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em;">
 +
<center>CAPÍTULO II</center>
 +
<span style="font-size:90%; color:maroon"><center>{redonda en maiúsculas, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}</center></span>
-
a) Folla de inscrición cuberta segundo o modelo do anexo I desta orde.
+
<center>'''Organización e funcionamento'''</center>
 +
<span style="font-size:90%; color:maroon"><center>{negra, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}</center></span>
 +
</blockquote>
-
b) Declaración responsable de ter ou non ter percibido ou solicitado outras axudas ou premios convocados co mesmo fin polas administracións públicas competentes segundo o modelo do anexo II desta orde.
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
<center>{letra redonda, interliñado simple e sangría primeira liña 5mm, espazamento de separación entre bloques 5mm}</center>
+
=== Seccións ===
-
===== Listas non ordenadas =====
+
Formatación:
-
Na construción de listas non ordenadas deberase evitar o uso de guións curtos (-), asteriscos (*) ou calquera outro tipo de marcas. Son excepción a esta regra aqueles elementos con guión en viñeta con sangría francesa de 5 mm, que deberán estar agrupados entre si co obxecto de clarificar a disposición do texto.
+
* Xustificación: centrada.
 +
* Sangría: non.
 +
* Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 +
* Tipo de letra: cursivas coa primeira letra da liña en maiúsculas.
 +
Estrutura:
-
Formatación
+
::''<nowiki>Sección [número][marca de ordinal][espazo longo][Título coa primeira letra en maiúsculas]</nowiki>''
-
 
+
-
 
+
-
* Xustificación: completa.
+
-
* Sangría: non.
+
-
* Separación entre parágrafos: non.
+
-
* Interliñado: simple.
+
-
* Tipo de letra: redonda.
+
Exemplo:
Exemplo:
 +
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em;">
 +
<center>''Sección 1ª.&#8195;Dereitos de explotación''</center>
 +
<span style="font-size:90%; color:maroon"><center>{cursivas coa primeira letra maiúscula, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}</center></span>
 +
</blockquote>
-
Data: 15-7-2010.
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
Vencemento: 14-7-2010.
+
-
Importe: 10.000 euros.
+
 +
=== Subseccións ===
-
{letra redonda, interliñado simple}
+
Formatación:
-
==== Táboas ====
+
* Xustificación: centrada.
 +
* Sangría: non.
 +
* Espazamento entre parágrafos: 3 mm.
 +
* Tipo de letra: cursiva.
-
As táboas consideraranse sempre elementos que deberán ir incluídos na sección de anexos e nunca intercalados no corpo do documento. Polo tanto, deberán sempre incluír un título identificativo para facilitar tanto a súa referencia dentro do corpo do texto como a súa fácil e rápida localización.
+
Estrutura:
-
 
+
-
Os formatos das táboas deberán ser formatos editables de Microsoft Word ou Excel para permitir correccións ortotipográficas e deberán ter un corpo mínimo do tipo de letra de 6 puntos.
+
-
 
+
-
O uso das maiúsculas deberase restrinxir o máximo posible, e nunca deberemos mesturar columnas en maiúsculas con columnas en minúsculas para darlle coherencia á táboa. De se usaren, as letras maiúsculas, deberán acentuarse graficamente sempre que o exixan as regras de acentuación.
+
-
 
+
-
As táboas deberán sempre incluír unha primeira fila en que se especifique o texto de título de cada unha das súas columnas. Esta primeira fila deberá ter un sombreado do 10% para facilitar a lectura da táboa.
+
-
 
+
-
Se a lonxitude dunha táboa superase unha páxina completa, a táboa deberá continuar na páxina inmediatamente posterior. Nesta segunda páxina deberase incluír de novo unha primeira fila de encabezamento con sombreado do 10%, en que se especificará de novo o texto de título das columnas.
+
-
 
+
-
As táboas deberán sempre manterse dentro das marxes da páxina e ter un ancho de cela adecuado para que todo o texto nelas contido sexa lexible.
+
-
 
+
-
No caso de que dentro dun mesmo anexo se inclúan varias táboas deberase incluír unha cabeceira de táboa que facilite a identificación de cada unha das diferentes táboas. Esta cabeceira será unha pequena táboa en si mesma que se separará da táboa propiamente dita por unha liña en branco. A táboa de cabeceira deberá igualmente ter un sombreado do 10% e incluír o texto identificativo da táboa.
+
-
 
+
-
Por último, a separación entre as diferentes táboas dun mesmo anexo deberá ser suficiente para permitir unha rápida identificación de cada unha delas.
+
 +
::''<nowiki>Subsección [número][marca de ordinal][espazo longo][Título coa primeira letra en maiúsculas]</nowiki>''
Exemplo:
Exemplo:
 +
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em;">
 +
<center>''Subsección 1ª.&#8195;Outras disposicións''</center>
 +
<span style="font-size:90%; color:maroon"><center>{cursivas coa primeira letra maiúscula, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}</center></span>
 +
</blockquote>
-
IMAXE!!!!!
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
IMAXE!!!!!
+
-
IMAXE!!!!!
+
-
IMAXE!!!!!
+
 +
== Listas ==
-
==== Imaxes ====
+
=== Listas ordenadas ===
-
As imaxes, ao igual que as táboas, son elementos que se deberán sempre incluír na sección anexos e nunca dentro do corpo do documento. Polo tanto, deberán sempre incluír un título identificativo para facilitar tanto a súa referencia dentro do corpo do texto como a súa fácil e rápida localización.
+
Cando se apliquen subdivisións, nas viñetas haberá unha sangría francesa de 5 mm. As subdivisións que se correspondan ao mesmo nivel de división agruparanse entre si cun interliñado simple e o espazamento de parágrafo será de 5 mm en cada novo nivel de subdivisión.
-
 
+
-
Exemplo:
+
-
 
+
-
 
+
-
<center>ANEXO II</center>
+
-
 
+
-
<center>'''Figura 1: Mapa de Comarcas de Galicia'''</center>
+
-
 
+
-
 
+
-
Especificacións técnicas:
+
-
 
+
-
 
+
-
* Formato: JPG e PNG (Nunca BMP).
+
-
 
+
-
Se a imaxe contén texto recoméndase o uso de PNG, pois o renderizado do texto é mellor que o JPG e, así, favorecerase a lexibilidade do texto incluído na imaxe.
+
-
 
+
-
Dada a dificultade de edición de imaxes, no caso de que estas conteñan texto, este deberá estar correctamente escrito segundo as normas ortográficas vixentes. Deberase facer especial énfase na corrección da toponimia incluída no texto das imaxes, que se deberá axustar ás formas marcadas no Nomenclator de Galicia.
+
-
 
+
-
==== Subdivisións dos textos normativos ====
+
-
 
+
-
===== Artigos =====
+
-
 
+
-
O artigo é a unidade básica de todo texto normativo.
+
-
 
+
-
 
+
-
Formatación
+
 +
Formatación:
* Xustificación: completa.
* Xustificación: completa.
* Sangría: 5 mm primeira liña de parágrafo.
* Sangría: 5 mm primeira liña de parágrafo.
-
* Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
+
* Separación entre bloques: 5 mm.
 +
* Interliñado: simple.
 +
* Tipo de letra: redonda.
-
Estrutura
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 +
==== Numeración arábiga ====
-
''Artigo''<nowiki> [Número de Artigo en cardinal][Punto][Tabulación 5 mm]</nowiki>''<nowiki>[Título] </nowiki>''
+
Estrutura:
 +
::<nowiki>[Número árabe][Punto][Espazo][Texto]</nowiki>
-
Encabezamento:
 
 +
Exemplo:
-
Formatación
+
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em; text-align:justify">
 +
&#8195;1. O período de vixencia desta orde será desde o 1 de xaneiro de 2011 até o 31 de decembro do mesmo ano.<br>
 +
<br>
 +
&#8195;2. Para as subvencións que se concedan na execución desta orde destínase un crédito inicial de 250.000 € dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, que se satisfarán con cargo á aplicación 5001.413A.481.21 e co código de proxecto 201100048:<br>
 +
<br>
 +
&#8195;a) Para as subvencións tipo A destinarase a cantidade de 170.000 €.<br>
 +
<br>
 +
&#8195;b) Para as subvencións tipo B destinarase a cantidade de 80.000 €.<br>
 +
<br>
 +
&#8195;3. As axudas que se concedan ao abeiro desta orde poderán financiar total ou parcialmente o gasto das actividades subvencionables e serán compatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, aínda que non para o mesmo programa. Non obstante, o importe das subvencións outorgadas nesta orde non poderá en ningún caso ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo das actividades que vai desenvolver o beneficiario.<br>
 +
<br>
 +
<span style="font-size:90%; color:maroon"><center>{letra redonda, interliñado 15 pt e sangría primeira liña 5 mm, espazamento de separación entre bloques 5 mm}</center></span>
 +
</blockquote>
-
* Tipo de letra: redonda.
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
Título:
+
==== Numeración romana ====
 +
Estrutura:
-
* Tipo de letra: cursiva.
+
::<nowiki>[Número romano][Punto][Espazo][Texto]</nowiki>
Exemplo:
Exemplo:
 +
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em; text-align:justify">
 +
&#8195;I. A nota media será a media aritmética das cualificacións en todas as materias dos catro cursos da etapa.<br>
 +
<br>
 +
&#8195;II. Segundo o establecido nas disposicións adicionais do Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria, para a obtención da nota media non se terá en conta a área de relixión.<br>
 +
<br>
 +
&#8195;III. As áreas validadas ou exentas non serán tidas en conta para o cálculo da nota media.<br>
 +
<br>
-
Artigo 1.''Obxecto e ámbito de aplicación.''
+
<span style="font-size:90%; color:maroon"><center>{letra redonda, interliñado 15 pt e sangría primeira liña 5 mm, espazamento de separación entre bloques 5 mm}</center></span>
 +
</blockquote>
-
Artigo 2.''Número e características dos premios.''
+
No caso de que pola complexidade de subdivisión dun documento se teña que utilizar unha subdivisión coa numeración romana en minúsculas (i, ii, iii…), esta subdivisión estruturarase igualmente con punto, por exemplo i., nunca con parénteses que poidan levar á confusión con aliñas expresadas en letra: i).
-
Artigo 3.''Requisitos de participación.''
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
Adicionalmente os textos normativos poderán dividirse en:
+
==== Letras do alfabeto latino ====
 +
Na ordenación de parágrafos con letras utilizaranse todas as letras simples do alfabeto, incluídas o “j”, o “ñ” e o “w”, pero no os dígrafos “ch” e “ll”.
-
a) Títulos
+
Estrutura:
-
b) Capítulos
+
::<nowiki>[Letra alfabeto romano en minúsculas][Peche de paréntese][Espazo][Texto]</nowiki>
-
 
+
-
c) Seccións
+
-
 
+
-
d) Subseccións
+
-
 
+
-
 
+
-
Non se pasará dunha división a outra omitindo algunha intermedia, excepto no caso das seccións.
+
-
 
+
-
===== Títulos =====
+
-
 
+
-
Estrutura
+
-
 
+
-
 
+
-
<center>TÍTULO Nº Romano</center>
+
-
 
+
-
<center>'''Nome do título'''</center>
+
-
 
+
-
 
+
-
Formatación
+
-
 
+
-
 
+
-
* Xustificación: centrada.
+
-
* Sangría: non.
+
-
* Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
+
-
* Tipo de letra: redonda en maiúsculas para o título e negra para o nome do título.
+
Exemplo:
Exemplo:
 +
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em; text-align:justify">
 +
&#8195;a) Folla de inscrición cuberta segundo o modelo do anexo I desta orde.<br>
 +
<br>
 +
&#8195;b) Declaración responsable de ter ou non ter percibido ou solicitado outras axudas ou premios convocados co mesmo fin polas administracións públicas competentes segundo o modelo do anexo II desta orde.<br>
 +
<br>
 +
<span style="font-size:90%; color:maroon"><center>{letra redonda, interliñado 15 pt e sangría primeira liña 5 mm, espazamento de separación entre bloques 5 mm}</center></span>
 +
</blockquote>
-
<center>TÍTULO I</center>
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
<center>{redonda en maiúsculas, xust. centrada, espazamento parágrafo 5mm}</center>
+
=== Listas non ordenadas ===
-
<center>'''Disposicións xerais'''</center>
+
Na construción de listas non ordenadas deberase evitar o uso de guións curtos (-), asteriscos (*) ou calquera outro tipo de marcas. Son excepción a esta regra aqueles elementos con guión en viñeta con sangría francesa de 5 mm, que deberán estar agrupados entre si co obxecto de clarificar a disposición do texto.
-
<center>{negra, xust. centrada, espazamento parágrafo 5mm}</center>
+
Formatación:
-
===== Capítulos =====
+
* Xustificación: completa.
-
 
+
-
Estrutura
+
-
 
+
-
 
+
-
<center>Capítulo Nº Romano</center>
+
-
 
+
-
<center>'''Nome do capítulo'''</center>
+
-
 
+
-
 
+
-
Formatación
+
-
 
+
-
 
+
-
* Xustificación: centrada.
+
* Sangría: non.
* Sangría: non.
-
* Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
+
* Separación entre parágrafos: non.
-
* Tipo de letra: redonda en maiúsculas para o título e negra para o nome do título.
+
* Interliñado: simple.
 +
* Tipo de letra: redonda.
Exemplo:
Exemplo:
 +
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em; text-align:justify">
 +
&#8195;Nº de expediente: PESAN1 2011/000763-1.<br>
 +
&#8195;Denunciado: Fernando J. Melero Sabugueiro.<br>
 +
&#8195;DNI: 33264510R.<br>
 +
&#8195;Enderezo: Beiramar 2, 5º E (edif. Beiramar), Perillo-Oleiros.<br>
 +
<br>
 +
&#8195;Nº de expediente: PESAN1 2011/000762-1.<br>
 +
&#8195;Denunciado: José Ángel López Santamaría.<br>
 +
&#8195;DNI: 46904862-L.<br>
 +
&#8195;Enderezo: Rafael Alberti, torre 1, 6º B, Fonteculler-Culleredo.<br>
 +
<br>
 +
&#8195;Nº de expediente: PESAN1 2011/000764-1.<br>
 +
&#8195;Denunciado: María Isabel Ceide López.<br>
 +
&#8195;DNI: 32798896-E.<br>
 +
&#8195;Enderezo: Beiramar 2, 5º E (edif. Beiramar), Perillo-Oleiros.<br>
 +
<br>
 +
<span style="font-size:90%; color:maroon"><center>{letra redonda, interliñado 15 pt, espazamento entre bloques anterior 5 mm, sen espazo entre liñas do mesmo bloque}</center></span>
 +
</blockquote>
-
<center>CAPÍTULO II</center>
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
<center>{redonda en maiúsculas, xust. centrada, espazamento parágrafo 5mm}</center>
+
== Táboas ==
-
<center>'''Organización e funcionamento'''</center>
+
As táboas consideraranse elementos que deberán ir incluídos na sección de anexos e nunca intercalados no corpo do documento. Polo tanto, deberán sempre incluír un título identificativo para facilitar tanto a súa referencia dentro do corpo do texto como a súa fácil e rápida localización.
-
<center>{negra, xust. centrada, espazamento parágrafo 5mm}</center>
+
Os formatos das táboas deberán ser formatos editables de Microsoft Word ou Excel para permitir correccións ortotipográficas e deberán ter un corpo mínimo do tipo de letra de 8 puntos.
-
===== Seccións =====
+
O uso das maiúsculas deberase restrinxir o máximo posible, e nunca deberemos mesturar columnas en maiúsculas con columnas en minúsculas para darlle coherencia á táboa. De se usaren, as letras maiúsculas, deberán acentuarse graficamente sempre que o exixan as regras de acentuación.
-
Formatación
+
As táboas deberán sempre incluír unha primeira fila en que se especifique o texto de título de cada unha das súas columnas. Esta primeira fila deberá ter un sombreado do 10% para facilitar a lectura da táboa.
 +
Se a lonxitude dunha táboa superase unha páxina completa, a táboa deberá continuar na páxina inmediatamente posterior. Nesta segunda páxina deberase incluír de novo unha primeira fila de encabezamento con sombreado do 10%, en que se especificará de novo o texto de título das columnas.
-
* Xustificación: centrada.
+
As táboas deberán sempre manterse dentro das marxes da páxina e ter unha largura de cela adecuada para que o texto nelas contido sexa lexible.
-
* Sangría: Non.
+
-
* Espazamento entre parágrafos: 3 mm.
+
-
* Tipo de letra: cursivas coa primeira letra da liña en maiúsculas.
+
-
Estrutura:
+
No caso de que dentro dun mesmo anexo se inclúan varias táboas deberase incluír unha cabeceira de táboa que facilite a identificación de cada unha das diferentes táboas. Esta cabeceira será unha pequena táboa en si mesma que se separará da táboa propiamente dita por unha liña en branco. A táboa de cabeceira deberá igualmente ter un sombreado do 10% e incluír o texto identificativo da táboa.
-
 
+
-
 
+
-
''<nowiki>Sección [número][punto][marca de ordinal][tabulación 5mm][título coa primeira letra en maiúsculas]</nowiki>''
+
 +
Por último, a separación entre as diferentes táboas dun mesmo anexo deberá ser suficiente para permitir unha rápida identificación de cada unha delas.
Exemplo:
Exemplo:
 +
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em;">
 +
<center>ANEXO</center>
-
<center>''Sección 1.ªDereitos de explotación''</center>
+
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000; cellpadding: 20;" align="center"
 +
| width="200 px" style="background:#ccffff; color:Black; border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0;" valign="top" |
 +
Expediente<br>
 +
Matrícula<br>
 +
Denunciante<br>
 +
| width="240 px" style="background:#ccffff; color:Black; border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0;" valign="top"|
 +
Persoa sancionada<br>
 +
DNI/CIF<br>
 +
Último enderezo coñecido<br>
 +
| width="320 px" style="background:#ccffff; color:Black; border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0;" valign="top"|
 +
Infracción cometida<br>
 +
Data; hora; estrada; p.q.
 +
| width="150 px" style="background:#ccffff; color:Black; border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0;" valign="top"|Precepto cualificador
 +
| width="150 px" style="background:#ccffff; color:Black; border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0;" valign="top"|Precepto sancionador
 +
| width="90 px" style="background:#ccffff; color:Black; border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0;" valign="top"|Sanción imposta
 +
|-
 +
| style="border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0" valign="top"|
 +
XC-01935-O-2011<br>
 +
7647-CJF<br>
 +
Garda Civil 1504-I-54077-K
 +
|style="border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0" valign="top"|
 +
Panadería Julifer, S.L.<br>
 +
B15519960<br>
 +
Codesedas, Figueiras, 31<br>
 +
15700 Santiago de Compostela (A Coruña)
 +
|style="border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0" valign="top"|
 +
Exceso de peso sobre a MMA superior ao 6% ata o 15%, en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 10%.<br>
 +
25.5.2011; 00.45; A-54
 +
|style="border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0" valign="top"|
 +
Art. 142.2 LOTT<br>
 +
art. 199.2 ROTT
 +
|style="border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0" valign="top"|
 +
Art. 143.1.c)LOTT<br>
 +
art. 201.1.c) ROTT
 +
|style="border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0" align="right" valign="top"|
 +
341 euros
 +
|}
 +
</blockquote>
-
<center>{cursivas coa primeira letra maiúscula, xust. centrada, espazamento parágrafo 5mm}</center>
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
===== Subseccións =====
+
== Imaxes ==
-
 
+
-
Formatación
+
-
 
+
-
 
+
-
* Xustificación: centrada.
+
-
* Sangría: non.
+
-
* Espazamento entre parágrafos: 3 mm.
+
-
* Tipo de letra: cursiva.
+
-
 
+
-
Estrutura:
+
-
 
+
-
 
+
-
''<nowiki>Subsección [número][punto][marca de ordinal][tabulación 5mm][título coa primeira letra en maiúsculas]</nowiki>''
+
 +
As imaxes, ao igual que as táboas, son elementos que se deberán sempre incluír na sección anexos e nunca dentro do corpo do documento. Deberán, por tanto, incluír sempre un título identificativo para facilitar tanto a súa referencia dentro do corpo do texto como a súa fácil e rápida localización.
Exemplo:
Exemplo:
 +
<blockquote style="background: #cfecec; border: 1px solid #ccccff; padding:1em;">
 +
<center>ANEXO II</center>
-
<center>''Subsección 1.ªOutras disposicións''</center>
+
<center>'''Figura 1: Mapa de Comarcas de Galicia'''</center>
 +
</blockquote>
-
<center>{cursivas coa primeira letra maiúscula, xust. centrada, espazamento parágrafo 5mm}</center>
+
Especificacións técnicas:
-
 
+
-
==== Nomes Propios ====
+
-
 
+
-
===== Nomes de empresa e boletíns e diarios oficiais =====
+
-
 
+
-
Os nomes de empresa e boletíns e diarios oficiais, seguen sempre a regra oposta á regra xeral da sección do documento onde aparezan, para así aparecer resaltados do resto do texto. Deste modo, se aparece un destes tipos de nomes no título, cuxa regra xeral é do uso de cursivas, estes nomes serán escritos en letra redonda. Se, por súa vez, aparecen no corpo do texto, cuxa regra xeral é do uso de letra redonda, estes nomes serán escritos en letra cursiva.
+
-
 
+
-
Exemplo de uso no Título do documento:
+
-
 
+
-
 
+
-
''Resolución de 4 de xuño de 2010 pola que se concede a acreditación de entidade de control de calidade da edificación a ''Estudios Mikar, S.L.'', con domicilio social na calexa Solla número 1, entresollado, 36900 Marín (Pontevedra).''
+
-
 
+
-
 
+
-
Exemplo de uso no Corpo do documento:
+
-
 
+
-
 
+
-
Primeiro.-Conceder a acreditación de entidade de control de calidade na edificación e inscribir no Rexistro de Entidade e Laboratorios Acreditados na Comunidade Autónoma de Galicia a ''Estudios Mikar, S.L.'', con domicilio social na calexa Solla nº1, entresollado, 36900, Marín (Pontevedra) polo prazo e condicións a que se refire os artigos 5 e 6 do Decreto 159/2007, do 26 de xullo, acredítase nas áreas, fases e niveis que se especifican (indicadas segundo os artigos 3º e 4º da Orde de 21 de novembro de 2007):
+
-
 
+
-
===== Resto de nomes propio =====
+
-
 
+
-
O resto de nomes propios seguirán sempre as regras da sección en que aparezan.
+
-
 
+
-
 
+
-
Exemplo de uso no Título do documento:
+
-
 
+
-
 
+
-
''Resolución de 1 de outubro de 2010, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, relativos á baremación provisional da fase de concursos.''
+
 +
* Formato: JPG, PNG e GIF (Nunca BMP).
-
Exemplo de uso no Corpo do documento:
+
Se a imaxe contén texto recoméndase o uso de PNG ou GIF, pois o renderizado do texto é mellor que o JPG e, así, favorecerase a lexibilidade do texto incluído na imaxe.
 +
Dada a dificultade de edición de imaxes, caso estas contiveren texto, este deberá estar correctamente escrito segundo as normas ortográficas vixentes. Deberase facer especial énfase na corrección da toponimia incluída no texto das imaxes, que se deberá axustar ás formas marcadas no Nomenclator de Galicia.
-
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria contribúe con 7320 € con cargo á aplicación 09.04.423A.480.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010. ''Caixanova'' contribúe con 7320 € segundo o dispositivo no convenio entre a Xunta de Galicia e ''Caixanova'' de 19 de xullo 2010.
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>

Revisión actual feita o 10 de xullo de 2012 ás 11:32

Páxinas principais


Índice

Subdivisións dos textos normativos

O artigo é a unidade básica de todo texto normativo.

Os textos normativos poderán dividirse adicionalmente en:

a) Títulos
b) Capítulos
c) Seccións
d) Subseccións

Non se pasará dunha división a outra omitindo algunha intermedia, excepto no caso das seccións.

↑ Voltar ↑

Artigos

Formatación:

 • Xustificación: completa.
 • Sangría: 5 mm primeira liña de parágrafo.
 • Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 • Encabezamento:

   Tipo de letra: redonda.

 • Título:

   Tipo de letra: cursiva.

Estrutura:

Artigo [número de artigo en cardinal][punto][espazo longo][Título]

Exemplo:

 Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación
 Artigo 2. Número e características dos premios
 Artigo 3. Requisitos de participación
↑ Voltar ↑

Títulos

Formatación:

 • Xustificación: centrada.
 • Sangría: non.
 • Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 • Tipo de letra: redonda en maiúsculas para Título Nº e negra para o nome do título.

Estrutura:

TÍTULO [nº romano]
[Nome do título]

Exemplo:

TÍTULO I
{redonda en maiúsculas, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
Disposicións xerais
{negra, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
↑ Voltar ↑

Capítulos

Formatación:

 • Xustificación: centrada.
 • Sangría: non.
 • Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 • Tipo de letra: redonda en maiúsculas para Capítulo Nº e negra para o nome do título.

Estrutura:

CAPÍTULO [nº romano]
[Nome do capítulo]

Exemplo:

CAPÍTULO II
{redonda en maiúsculas, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
Organización e funcionamento
{negra, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
↑ Voltar ↑

Seccións

Formatación:

 • Xustificación: centrada.
 • Sangría: non.
 • Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 • Tipo de letra: cursivas coa primeira letra da liña en maiúsculas.

Estrutura:

Sección [número][marca de ordinal][espazo longo][Título coa primeira letra en maiúsculas]

Exemplo:

Sección 1ª. Dereitos de explotación
{cursivas coa primeira letra maiúscula, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
↑ Voltar ↑

Subseccións

Formatación:

 • Xustificación: centrada.
 • Sangría: non.
 • Espazamento entre parágrafos: 3 mm.
 • Tipo de letra: cursiva.

Estrutura:

Subsección [número][marca de ordinal][espazo longo][Título coa primeira letra en maiúsculas]

Exemplo:

Subsección 1ª. Outras disposicións
{cursivas coa primeira letra maiúscula, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
↑ Voltar ↑

Listas

Listas ordenadas

Cando se apliquen subdivisións, nas viñetas haberá unha sangría francesa de 5 mm. As subdivisións que se correspondan ao mesmo nivel de división agruparanse entre si cun interliñado simple e o espazamento de parágrafo será de 5 mm en cada novo nivel de subdivisión.

Formatación:

 • Xustificación: completa.
 • Sangría: 5 mm primeira liña de parágrafo.
 • Separación entre bloques: 5 mm.
 • Interliñado: simple.
 • Tipo de letra: redonda.
↑ Voltar ↑

Numeración arábiga

Estrutura:

[Número árabe][Punto][Espazo][Texto]


Exemplo:

 1. O período de vixencia desta orde será desde o 1 de xaneiro de 2011 até o 31 de decembro do mesmo ano.

 2. Para as subvencións que se concedan na execución desta orde destínase un crédito inicial de 250.000 € dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, que se satisfarán con cargo á aplicación 5001.413A.481.21 e co código de proxecto 201100048:

 a) Para as subvencións tipo A destinarase a cantidade de 170.000 €.

 b) Para as subvencións tipo B destinarase a cantidade de 80.000 €.

 3. As axudas que se concedan ao abeiro desta orde poderán financiar total ou parcialmente o gasto das actividades subvencionables e serán compatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, aínda que non para o mesmo programa. Non obstante, o importe das subvencións outorgadas nesta orde non poderá en ningún caso ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo das actividades que vai desenvolver o beneficiario.

{letra redonda, interliñado 15 pt e sangría primeira liña 5 mm, espazamento de separación entre bloques 5 mm}
↑ Voltar ↑

Numeración romana

Estrutura:

[Número romano][Punto][Espazo][Texto]

Exemplo:

 I. A nota media será a media aritmética das cualificacións en todas as materias dos catro cursos da etapa.

 II. Segundo o establecido nas disposicións adicionais do Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria, para a obtención da nota media non se terá en conta a área de relixión.

 III. As áreas validadas ou exentas non serán tidas en conta para o cálculo da nota media.

{letra redonda, interliñado 15 pt e sangría primeira liña 5 mm, espazamento de separación entre bloques 5 mm}

No caso de que pola complexidade de subdivisión dun documento se teña que utilizar unha subdivisión coa numeración romana en minúsculas (i, ii, iii…), esta subdivisión estruturarase igualmente con punto, por exemplo i., nunca con parénteses que poidan levar á confusión con aliñas expresadas en letra: i).

↑ Voltar ↑

Letras do alfabeto latino

Na ordenación de parágrafos con letras utilizaranse todas as letras simples do alfabeto, incluídas o “j”, o “ñ” e o “w”, pero no os dígrafos “ch” e “ll”.

Estrutura:

[Letra alfabeto romano en minúsculas][Peche de paréntese][Espazo][Texto]

Exemplo:

 a) Folla de inscrición cuberta segundo o modelo do anexo I desta orde.

 b) Declaración responsable de ter ou non ter percibido ou solicitado outras axudas ou premios convocados co mesmo fin polas administracións públicas competentes segundo o modelo do anexo II desta orde.

{letra redonda, interliñado 15 pt e sangría primeira liña 5 mm, espazamento de separación entre bloques 5 mm}
↑ Voltar ↑

Listas non ordenadas

Na construción de listas non ordenadas deberase evitar o uso de guións curtos (-), asteriscos (*) ou calquera outro tipo de marcas. Son excepción a esta regra aqueles elementos con guión en viñeta con sangría francesa de 5 mm, que deberán estar agrupados entre si co obxecto de clarificar a disposición do texto.

Formatación:

 • Xustificación: completa.
 • Sangría: non.
 • Separación entre parágrafos: non.
 • Interliñado: simple.
 • Tipo de letra: redonda.

Exemplo:

 Nº de expediente: PESAN1 2011/000763-1.
 Denunciado: Fernando J. Melero Sabugueiro.
 DNI: 33264510R.
 Enderezo: Beiramar 2, 5º E (edif. Beiramar), Perillo-Oleiros.

 Nº de expediente: PESAN1 2011/000762-1.
 Denunciado: José Ángel López Santamaría.
 DNI: 46904862-L.
 Enderezo: Rafael Alberti, torre 1, 6º B, Fonteculler-Culleredo.

 Nº de expediente: PESAN1 2011/000764-1.
 Denunciado: María Isabel Ceide López.
 DNI: 32798896-E.
 Enderezo: Beiramar 2, 5º E (edif. Beiramar), Perillo-Oleiros.

{letra redonda, interliñado 15 pt, espazamento entre bloques anterior 5 mm, sen espazo entre liñas do mesmo bloque}
↑ Voltar ↑

Táboas

As táboas consideraranse elementos que deberán ir incluídos na sección de anexos e nunca intercalados no corpo do documento. Polo tanto, deberán sempre incluír un título identificativo para facilitar tanto a súa referencia dentro do corpo do texto como a súa fácil e rápida localización.

Os formatos das táboas deberán ser formatos editables de Microsoft Word ou Excel para permitir correccións ortotipográficas e deberán ter un corpo mínimo do tipo de letra de 8 puntos.

O uso das maiúsculas deberase restrinxir o máximo posible, e nunca deberemos mesturar columnas en maiúsculas con columnas en minúsculas para darlle coherencia á táboa. De se usaren, as letras maiúsculas, deberán acentuarse graficamente sempre que o exixan as regras de acentuación.

As táboas deberán sempre incluír unha primeira fila en que se especifique o texto de título de cada unha das súas columnas. Esta primeira fila deberá ter un sombreado do 10% para facilitar a lectura da táboa.

Se a lonxitude dunha táboa superase unha páxina completa, a táboa deberá continuar na páxina inmediatamente posterior. Nesta segunda páxina deberase incluír de novo unha primeira fila de encabezamento con sombreado do 10%, en que se especificará de novo o texto de título das columnas.

As táboas deberán sempre manterse dentro das marxes da páxina e ter unha largura de cela adecuada para que o texto nelas contido sexa lexible.

No caso de que dentro dun mesmo anexo se inclúan varias táboas deberase incluír unha cabeceira de táboa que facilite a identificación de cada unha das diferentes táboas. Esta cabeceira será unha pequena táboa en si mesma que se separará da táboa propiamente dita por unha liña en branco. A táboa de cabeceira deberá igualmente ter un sombreado do 10% e incluír o texto identificativo da táboa.

Por último, a separación entre as diferentes táboas dun mesmo anexo deberá ser suficiente para permitir unha rápida identificación de cada unha delas.

Exemplo:

ANEXO

Expediente
Matrícula
Denunciante

Persoa sancionada
DNI/CIF
Último enderezo coñecido

Infracción cometida
Data; hora; estrada; p.q.

Precepto cualificador Precepto sancionador Sanción imposta

XC-01935-O-2011
7647-CJF
Garda Civil 1504-I-54077-K

Panadería Julifer, S.L.
B15519960
Codesedas, Figueiras, 31
15700 Santiago de Compostela (A Coruña)

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 6% ata o 15%, en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 10%.
25.5.2011; 00.45; A-54

Art. 142.2 LOTT
art. 199.2 ROTT

Art. 143.1.c)LOTT
art. 201.1.c) ROTT

341 euros

↑ Voltar ↑

Imaxes

As imaxes, ao igual que as táboas, son elementos que se deberán sempre incluír na sección anexos e nunca dentro do corpo do documento. Deberán, por tanto, incluír sempre un título identificativo para facilitar tanto a súa referencia dentro do corpo do texto como a súa fácil e rápida localización.

Exemplo:

ANEXO II
Figura 1: Mapa de Comarcas de Galicia

Especificacións técnicas:

 • Formato: JPG, PNG e GIF (Nunca BMP).

Se a imaxe contén texto recoméndase o uso de PNG ou GIF, pois o renderizado do texto é mellor que o JPG e, así, favorecerase a lexibilidade do texto incluído na imaxe.

Dada a dificultade de edición de imaxes, caso estas contiveren texto, este deberá estar correctamente escrito segundo as normas ortográficas vixentes. Deberase facer especial énfase na corrección da toponimia incluída no texto das imaxes, que se deberá axustar ás formas marcadas no Nomenclator de Galicia.

↑ Voltar ↑
Ferramentas persoais