Casos específicos do galego e erros frecuentes

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
(O contido da páxina foi eliminado)
 
(Non se mostran 30 revisións do historial.)
Liña 1: Liña 1:
-
{{Modelo:Cabeceira}}
 
-
==== O uso do infinitivo conxugado e do futuro de subxuntivo ====
 
-
* O uso do infinitivo conxugado recoméndase:
 
-
::* Se o infinitivo ten un suxeito expreso no texto:
 
-
 
-
:::(…) de non estaren inscritos os bens ou dereitos no rexistro (…)
 
-
 
-
::* Se o infinitivo non ten suxeito expreso, mais vai referido a un axente determinado non indicado no contexto:
 
-
 
-
:::h) Documentación acreditativa de se encontraren ao día das (…)
 
-
 
-
::* Se o infinitivo vai introducido por unha preposición ou locución prepositiva, ten suxeito propio aínda que coincida co do verbo principal e vai antes del:
 
-
 
-
::: (…) sen prexuízo de os interesados poderen interpor (…)
 
-
 
-
::De ir despois do verbo principal, o uso é obrigatorio con suxeito diferente ou con elementos interpostos:
 
-
 
-
:::Tamén deberán efectuar a devandita comunicación aquelas persoas físicas ou xurídicas que, sen estaren domiciliadas (…)
 
-
 
-
:Para alén de nestes casos, o uso do infinitivo conxugado é facultativo e debe utilizarse sempre que for posible gramaticalmente e que non resultar estilisticamente desaconsellable.
 
-
 
-
* Recoméndase utilizar o futuro de subxuntivo para expresar accións atemporais ou futuras non reais aínda que probables, así como nas oracións subordinadas cando na principal se empregue o presente ou o futuro de indicativo:
 
-
 
-
::De non presentaren esta certificación, non poderán ser declarados/as exentos/as (…)
 
-
 
-
::(…) se o expropiado non quixer aceptar o prezo xusto (…)
 
-
 
-
==== Usos incorrectos do xerundio ====
 
-
 
-
* Con valor de posterioridade:
 
-
 
-
::Instalar o electrodoméstico no prazo de 90 días desde a data da venda, e retirar o existente, *entregándoo a un xestor de residuos autorizado. → Instalar o electrodoméstico no prazo de 90 días desde a data da venda, e retirar o existente, o cal se entregará a un xestor de residuos autorizado.
 
-
 
-
* Con valor de complemento do nome:
 
-
 
-
::entregar o ditame á oficinista *falando por teléfono → entregar o ditame á oficinista mentres fala por teléfono
 
-
 
-
* Con valor de adxectivo especificativo:
 
-
 
-
::Esta orde desenvolve o Decreto 156/2007, do 19 de xullo, *regulando o procedemento de cualificación → Esta orde desenvolve o Decreto 156/2007, do 19 de xullo, que regula o procedemento de cualificación
 
-
 
-
::resultado do cal se elaborará unha listaxe *contendo unha orde de prelación → resultado do cal se elaborará unha listaxe que conteña unha orde de prelación
 
-
 
-
==== Usos incorrectos relacionados co infinitivo ====
 
-
 
-
* A construción substantivo + ''a'' + infinitivo é incorrecta, debe substituírse por outra:
 
-
 
-
::informes *a redactar → informes para redactar / que se van redactar
 
-
 
-
:Existen casos en que esta estrutura non é necesaria:
 
-
 
-
::erros *a corrixir → erros
 
-
 
-
* O infinitivo debe ir acompañado do verbo polo cal se rexe en casos como:
 
-
 
-
::(…) ; *facer constar expresamente no campo P-1 do modelo de instancia a localidade (…) → (…) ; deberase facer constar expresamente no campo P-1 do modelo de instancia a localidade (…)
 
-
 
-
::*Salientar que segundo se recolle no plano 8 (…) → (…) Débese salientar que segundo se recolle no plano 8 (…)
 
-
 
-
* A construción ''ir'' + a + infinitivo non é correcta:
 
-
 
-
::(…) que se vai a ocupar (…) → (…) que se vai ocupar (…)
 
-
 
-
==== Colocación do pronome átono ====
 
-
 
-
* A posición normal do pronome en galego é despois do verbo. Con todo, existen contextos en que debe ser colocado antes:
 
-
::* Oracións negativas:
 
-
 
-
:::Non se subvencionarán aquelas propostas (…)
 
-
 
-
::* Oracións subordinadas cos nexos ''que'', ''cal'', ''quen'', ''canto'', ''onde'', ''como'', ''cando'', ''cuxo'', ''se'':
 
-
 
-
:::(…) cuxo número se cita no anexo.
 
-
 
-
::* Nas oracións interrogativas cando van antecedidos por un pronome interrogativo:
 
-
 
-
:::Onde se encontra o rexistro?
 
-
 
-
::* Prodúcese a próclise se os seguintes elementos aparecen situados antes do verbo:
 
-
:::* Os indefinidos ''algo'', ''nada'', ''alguén'', ''ambos'', ''bastante'', ''calquera'', ''entrambos'', ''mesmo''…
 
-
 
-
::::(…) que ata o século XIX pouco ou nada se sabe de (…)
 
-
 
-
:::* ''Aínda'', ''axiña'', ''deseguida'', ''enseguida'', ''só'', ''sempre, algures, ben, cedo, igual, mal, mellor, peor, tarde''…
 
-
 
-
::::(…) liña de axudas aínda se atopa en proceso (…)
 
-
 
-
::::Os cursos impartidos sempre se valorarán (…)
 
-
 
-
:::* Usos interpolados, moi formais e arcaizantes:
 
-
 
-
::::Xa ela che comentou o resultado. / Xa che ela comentou o resultado.
 
-
 
-
:::* Colocación anteverbal cos xerundios (efecto estilístico arcaizante):
 
-
 
-
::::Non o facendo así / (…) de non o facer así (…)
 
-
 
-
==== Concordancia ====
 
-
 
-
* Se un determinante precede a dous ou máis substantivos coordinados con ''e'' ou con ''ou'' en singular, concordará en xénero e número co máis próximo:
 
-
 
-
::(…) cuxos datos persoais e último domicilio coñecido (…)
 
-
 
-
::(…) cuxo encabezamento e resolución (…)
 
-
 
-
* Cando o suxeito dunha oración está composto de dúas ou máis formas nominais en singular, o verbo aparecerá en plural se o suxeito que o precede está coordinado por unha copulativa:
 
-
 
-
::(…) nin o plan nin o catálogo contiñan ningunha previsión (…)
 
-
 
-
:Exceptúanse aqueles casos en que os elementos coordenados constitúen unha única unidade conceptual:
 
-
 
-
::A carga e descarga de animais farase en peiraos separados (…)
 
-
 
-
:Se os elementos van acompañados de determinante o verbo irá en plural:
 
-
 
-
::A dotación e o calendario de pagamentos das bolsas outorgadas por renuncias estableceranse na resolución (…)
 
-
 
-
* O invariable ''quen'' fai que o verbo vaia en singular cando este ten referentes en plural, excepto no caso dos verbos ser e parecer:
 
-
 
-
::(…) quen son os xogadores (…)
 
-
 
-
::(…) quen solicitaba maior información (…)
 
-
 
-
* Cando un adxectivo acompaña dous ou máis substantivos de xénero diferente, o adxectivo vai en plural e en masculino:
 
-
 
-
::Os locais e as instalacións abertos ao público (…)
 
-
 
-
==== Outros casos ====
 
-
 
-
* Débese coidar a presenza do ''que'' nas frases subordinadas:
 
-
 
-
::Solicita se lle notifique (…) → Solicita que se lle notifique (…)
 
-
 
-
* A preposición ''a'' non se debe utilizar cando o complemento directo está explícito:
 
-
 
-
::A orde executarase automaticamente sen notificar *ao/á interesado/a. → A orde executarase automaticamente sen notificar o/a interesado/a.
 
-
 
-
* Nos contextos negativos é incorrecta a utilización de elementos como ''algún''/''algunha'', ''algo'', ''alguén'', ''un''/''unha'', ''calquera''. Teñen que adoptar a forma ''ningún''/''ningunha'', ''nada'' e ''ninguén'':
 
-
 
-
::(…) unha declaración expresa de non atoparse incursos en *algunha das circunstancias (…) → (…) unha declaración expresa de non atoparse incursos en ningunha das circunstancias (…)
 
-
 
-
* ''Ambos'' e ''ambas'' exixen a presenza do artigo cando funcionan como determinantes:
 
-
 
-
::(…) a ambos *lados das ramplas (…) → (…) a ambos os lados das ramplas (…)
 
-
 
-
* ''Mesmo''(''a'') non ten valor anafórico. Para evitar este uso, segundo o contexto, pode acudirse a pronomes persoais, demostrativos ou posesivos, e nalgúns casos simplemente eliminalo:
 
-
 
-
::Desenvolver prácticas reais con este aparello, de xeito que lle permitan aoalumno poder facer uso do *mesmo con total autonomía e seguranza (…) → Desenvolver prácticas reais con este aparello, de xeito que lle permitan aoalumno poder facer uso deste con total autonomía e seguranza (…)
 
-
 
-
* Recoméndase reiterar o obxecto indirecto mediante o pronome correspondente naquelas construcións en que xa figura con esa función un sintagma nominal para conseguir unha maior precisión e unha linguaxe menos distante e artificiosa:
 
-
 
-
::2. Esta comisión de valoración enviaralle á Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, no prazo (…)
 

Revisión actual feita o 12 de abril de 2012 ás 11:21

Ferramentas persoais