Enderezos e teléfonos

De Manual de Estilo DOG

Páxinas principais


Índice

Enderezos

A estrutura básica dos enderezos consta das seguintes liñas de datos:

1. Identidade do destinatario (nome e apelidos, nome da institución ou empresa, etc.).
2. Tipo (rúa, avenida, praza) e nome da vía, número e, andar, escaleira, etc.; ou ben nome da aldea, número, e parroquia.<br<
3. Código postal, localidade, concello.
4. Provincia.

Non é sempre necesario incluír todos estes datos, mais manterase a orde básica mencionada:

Fundación Illa de San Simón
Praza da Estrela, 9, 4º piso
36201 Vigo
Pontevedra
Residencia de Tempo Libre
Rúa de Cansadoura, 2
36340 Panxón, Nigrán
Pontevedra
Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA)
Morzós, 10, baixo, As Encrobas
15187 Cerceda
A Coruña
Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre
Praderrei, s/n
36119 Campo Lameiro
Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar
Edificio Administrativo de Monelos
Praza de Luis Seoane, s/n
A Coruña

Cando os enderezos aparecen no medio dun texto escribiranse mantendo a mesma secuencia dos exemplos anteriores, pero sen separalos en liñas diferentes e delimitando cada grupo de datos por coma, excepto o código postal e a localidade, que se separan entre si por un espazo.

Lugar de presentación da comunicación: Concello de Cuntis, praza da Constitución, 36670 Cuntis, Pontevedra
Enderezo: Vilanova, Moreira, 36863 Ponteareas, Pontevedra
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición exerceranse ante o Cixtec (rúa Domingo Fontán, 9, 15702 Santiago de Compostela)

O tipo de vía, dado que é un nome xenérico común, irá sen abreviar e en minúscula, a non ser que comece liña ou vaia despois de punto, casos en que se escribirá con maiúscula, conforme as normas ortográficas xerais:


|}↑ Voltar ↑

Enderezos e correos electrónicos

Os enderezos electrónicos (ou URL[1]) poden conter un ou máis puntos, dous puntos e barras laterais e os correos electrónicos[2] un ou máis puntos e unha arroba; conforman unha unidade que é preferible non partir no fin da liña, tampouco deben conter espazos en branco. Exemplos:

http://www.xunta.es
xunta@xunta.es

Nos URL é preferible especificar o tipo de protocolo (http, https, ftp, sftp etc.):

(…) páxina web desta consellería (https://www.edu.xunta.es/substitutoslistas/) (…)
↑ Voltar ↑

Teléfono e fax

Normalmente os números de fax e de teléfono, fixos ou móbiles, están compostos por nove cifras; para facilitar a súa lectura e comprensión recoméndase que se agrupen as tres primeiras cifras e se separen das restantes seis con espazo, e que, á súa vez, estas seis se agrupen de dúas en dúas separadas por outro espazo:

981 99 99 99
606 99 99 99

Caso for preciso indicar a existencia de máis de unha liña, deben separarse con unha barra lateral / e sen espazo entre ambos os números:

981 99 99 99/881 99 99 99

As extensións móstranse entre parénteses após o número de teléfono:

Teléfono: 981 99 99 99 (extensións 9999, 9999).

Os prefixos internacionais indícanse antes do número de teléfono antecedidos do signo + e separados do número de teléfono por un espazo:

+34 981 99 99 99
↑ Voltar ↑


Referencias

  1. URL é o acrónimo de Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recursos; utilízase para localizar recursos na internet.
  2. Tanto en galego como en castelán é frecuente utilizar os anglicismos email e e-mail; o seu uso non se recomenda excepto cando for preciso por razóns de espazo. A forma recomendada para ambos os idiomas é correo electrónico.
↑ Voltar ↑
Ferramentas persoais
Xunta de Galicia