Fraseoloxía

De Manual de Estilo DOG

Revisión feita o 22 de febreiro de 2011 ás 13:26 por Dogadmin (Conversa | contribucións)
(dif) ← Revisión máis antiga | Revisión actual (dif) | Revisión máis nova → (dif)

Páxinas principais

A lista que se mostra a seguir recolle expresións (maiormente frases e locucións) de uso frecuente nos documentos de tipo administrativo. Nalgúns casos ofrécese máis dunha solución ou equivalencia, a escolla definitiva sempre vai depender do contexto en que se encontre a frase que se vaia traducir ou revisar.


Galego Castelán
a seguir / de seguido a continuación
ao non ser posible no siendo posible
á súa vez a su vez
a teor de a tenor de
alén de además de
ao abeiro de al amparo de
ao mesmo tempo / á vez / asemade al mismo tiempo / a la vez
ao seu dispor a su disposición
así que en cuanto
cando menos al menos
canto a en cuanto a
co fin de a fin de
co obxecto de al objeto de
coa maior brevidade / o antes posible a la mayor brevedad
como consecuencia de a consecuencia de
con base en en base a / con base en
con vistas a en orden a
contando desde a contar desde
danos e perdas daños y perjuicios / daños y pérdidas
de acordo con / conforme a con arreglo a
de maneira que faga fe fehacientemente
de seguida enseguida
de ser o caso / cando corresponda en su caso
de xeito que de forma que / de manera que / de suerte que
deste ano/decreto/... presente año/decreto/...
do mesmo xeito / igualmente / así mesmo asimismo
emporiso por tal motivo / no obstante / empero
en prol de en aras de
entrementres en tanto / entre tanto
estar ao día estar al corriente
estar en poder obrar en poder / estar en poder
logo de después de / previo
malia a pesar de
mercé a merced a
na internet en internet
no intre de en el momento de
non obstante no obstante
para cubrir por a rellenar por
para (os) efectos de a (los) efectos de
para tal efecto a tal efecto
pola contra por el contrario
pola súa banda por su parte / a su vez
polo miúdo (venda ...) al por menor (venta ...)
por conta de a cargo de / por cuenta de
por iniciativa de a iniciativa de / por iniciativa de
por instancia de / a pedimento de a instancias de
por mor de a causa de
por proposta de a propuesta de / a petición de
por tanto por tanto / por lo tanto
por xunto (venda ...) al por mayor (venta ...)
que se creará / que se vai crear a crear
render xuros / producir gastos devengar intereses / devengar gastos
reservar para si reservarse
resolución concesoria resolución concedida
resolución obxecto de recurso resolución recurrida
se for o caso en su caso
verbo de en cuanto a / respecto de
visto e prace visto bueno
xa que logo por lo tanto / entonces / por ello
xuros e custas intereses y costas
Ferramentas persoais