Modelo:Portada01

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
Liña 2: Liña 2:
<div id="contentconsultados">
<div id="contentconsultados">
<p class="tituloPresentacion">Presentación</p>
<p class="tituloPresentacion">Presentación</p>
-
Sendo conscientes de que os idiomas e os estilos varían co tempo e co uso, creouse o Libro de estilo en formato Wikimedia. Este soporte facilita a modificación e actualización dos seus contidos, facéndoa unha ferramenta perdurable, pola súa capacidade de adaptación, e adecuada para o traballo en equipo, xa que poden traballar varias persoas nela ao mesmo tempo.
+
O Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes (DOG núm. 241, do 17.12.2010) regula a creación do Diario Oficial de Galicia (DOG) na súa edición electrónica e dota esta de validez xurídica, polo que terá carácter oficial, auténtico e único.
 +
 +
En desenvolvemento deste decreto, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ditou a Orde do 28 de abril de 2011 pola que se regula a edición electrónica do Diario Oficial de Galicia e se determina a súa posta en funcionamento (DOG núm. 83, do 29.4.2011).
 +
 +
A disposición adicional única da citada orde establece que “a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ditará a resolución de aprobación do manual de estilo do DOG, que será publicada no DOG e mais na súa páxina web. A partir da súa aprobación e publicación, os envíos ao DOG deberán facerse segundo as normas do citado manual”.
 +
 +
A resolución que aproba o manual aparece publicada no DOG núm. __, do ___ . Nela establécese a ampliación dos contidos do manual a outro tipo de publicacións, logo do Acordo neste sentido do Consello da Xunta, na súa reunión do día 29 de de xuño de 2012.
-
Este libro de estilo foi creado tendo en conta as necesidades específicas do Diario Oficial de Galicia (DOG) e del se tiraron a maior parte dos casos utilizados para exemplificar cada punto. Esta obra quere ser eminentemente práctica, por iso non se ofrece unha ortografía ou unha gramática completas. En cada entrada poderá encontrar o/a usuario/a normas concretas que se aplican no DOG, casos específicos e exemplos prácticos a través dos cales se procurou mostrar a excepción ou a norma. En moitos dos puntos tratados as especificacións e consellos son os mesmos para ambos os idiomas de traballo do DOG, naqueles casos en que existen diverxencias de comportamento creouse unha entrada específica por idioma (Galego / Castelán).
+
Este manual de estilo responde, por tanto, a unha encomenda normativa e tamén á necesidade derivada de pór por escrito unhas pautas de estilo claras, que axuden a facer das publicacións institucionais un produto de calidade.
 +
 
 +
O manual está editado nun formato wikimedia. Este soporte facilita que os seus contidos se poidan modificar e actualizar de forma permanente, o que a converte nunha ferramenta perdurable. Ademais, é adecuada para o traballo en equipo, xa que poden traballar con ela varias persoas ao mesmo tempo.
 +
 +
Esta obra é eminentemente práctica. Por tanto, non se ofrecen unha ortografía nin unha gramática completas, xa fixadas, por outra parte, en obras específicas deste tipo. A idea foi ofrecerlles ás persoas responsables de redactar, corrixir e maquetar os textos normas concretas para aplicar ao DOG e a outras publicacións institucionais, con casos específicos e exemplos a través dos cales se procurou mostrar a excepción ou a norma.
 +
 +
OBSERVACIÓN:
-
Nos casos en que foi preciso escoller unha opción entre varias tentouse respectar os usos asentados. A consideración deste manual como unha ferramenta dinámica e adaptable fai que as escollas lingüísticas realizadas deban considerarse como orientadoras e non como prescritivas.  
+
No momento en que este manual apareza editado, poderase observar que hai algunhas partes ‘en elaboración’. Os contidos destas partes estarán dispoñibles nun prazo breve.
 +
Por outra banda, as partes xa editadas deben darse por definitivas, aínda que seguiremos introducindo algunhas modificacións que afectan a presentación final. Isto pode dar lugar, por tanto, a pequenos cambios entre o texto actual e o que apareza no futuro, sen que isto en ningún caso invalide as formulacións actuais do manual.
 +
 
 +
</div>
</div>
<noinclude>[[Categoría:Wikipedia:Plantillas portada galego]]</noinclude>
<noinclude>[[Categoría:Wikipedia:Plantillas portada galego]]</noinclude>

Revisión como estaba o 11 de xullo de 2012 ás 07:08

Presentación

O Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes (DOG núm. 241, do 17.12.2010) regula a creación do Diario Oficial de Galicia (DOG) na súa edición electrónica e dota esta de validez xurídica, polo que terá carácter oficial, auténtico e único.

En desenvolvemento deste decreto, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ditou a Orde do 28 de abril de 2011 pola que se regula a edición electrónica do Diario Oficial de Galicia e se determina a súa posta en funcionamento (DOG núm. 83, do 29.4.2011).

A disposición adicional única da citada orde establece que “a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ditará a resolución de aprobación do manual de estilo do DOG, que será publicada no DOG e mais na súa páxina web. A partir da súa aprobación e publicación, os envíos ao DOG deberán facerse segundo as normas do citado manual”.

A resolución que aproba o manual aparece publicada no DOG núm. __, do ___ . Nela establécese a ampliación dos contidos do manual a outro tipo de publicacións, logo do Acordo neste sentido do Consello da Xunta, na súa reunión do día 29 de de xuño de 2012.

Este manual de estilo responde, por tanto, a unha encomenda normativa e tamén á necesidade derivada de pór por escrito unhas pautas de estilo claras, que axuden a facer das publicacións institucionais un produto de calidade.

O manual está editado nun formato wikimedia. Este soporte facilita que os seus contidos se poidan modificar e actualizar de forma permanente, o que a converte nunha ferramenta perdurable. Ademais, é adecuada para o traballo en equipo, xa que poden traballar con ela varias persoas ao mesmo tempo.

Esta obra é eminentemente práctica. Por tanto, non se ofrecen unha ortografía nin unha gramática completas, xa fixadas, por outra parte, en obras específicas deste tipo. A idea foi ofrecerlles ás persoas responsables de redactar, corrixir e maquetar os textos normas concretas para aplicar ao DOG e a outras publicacións institucionais, con casos específicos e exemplos a través dos cales se procurou mostrar a excepción ou a norma.

OBSERVACIÓN:

No momento en que este manual apareza editado, poderase observar que hai algunhas partes ‘en elaboración’. Os contidos destas partes estarán dispoñibles nun prazo breve. Por outra banda, as partes xa editadas deben darse por definitivas, aínda que seguiremos introducindo algunhas modificacións que afectan a presentación final. Isto pode dar lugar, por tanto, a pequenos cambios entre o texto actual e o que apareza no futuro, sen que isto en ningún caso invalide as formulacións actuais do manual.


Ferramentas persoais
Xunta de Galicia