Normas xerais de todos os textos

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
(Nova páxina: "{{Modelo:Cabeceira}} ==== Criterios lingüísticos xerais ==== Os textos débense redactar nun nivel de linguaxe culto, pero ao mesmo tempo accesible, de xeito claro, preciso e sinx...")
(Tipo de letra, interliñado e xustificación)
 
(Non se mostran 113 revisións do historial.)
Liña 1: Liña 1:
{{Modelo:Cabeceira}}
{{Modelo:Cabeceira}}
-
==== Criterios lingüísticos xerais ====
+
== Contido desta sección ==
-
Os textos débense redactar nun nivel de linguaxe culto, pero ao mesmo tempo accesible, de xeito claro, preciso e sinxelo. A claridade e sinxeleza exixen respectar a orde normal dos elementos da oración, prescindir de hipérbatos e evitar todo aquilo que, sen achegar precisións de contido, complique ou recargue innecesariamente a redacción: perífrases superfluas (“ser de aplicación” por “aplicarse”), parellas de sinónimos léxicos e sintácticos (“cumprimento dos fins e das funcións establecidos”), epítetos triviais (“axeitada cobertura” ou “axeitada publicidade”). Nesa liña, evitarase o uso de formas de pasiva para aqueles casos en que o galego ten nas oracións activas a súa forma máis adecuada de expresión: (“…polo Pleno do Concello acordouse” no canto de “…o Pleno do Concello acordou” ou “as taxas aboáronse polos interesados” en lugar de “os interesados aboaron as taxas”).
+
Recollemos aquí unha serie de pautas de estilo, no tocante a aspectos formais, que se aplicarán na edición do DOG. Mais tamén serían aplicables a outros documentos ou publicacións institucionais.
-
==== Formato electrónico ====
+
Os formatos fixados refírense ao produto final, é dicir, aos textos na súa fase de publicación, aínda que moitas desas normas de estilo poden ser aplicadas polos emisores publicadores xa na fase previa de redacción dos orixinais.
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
Os documentos enviaranse en formatos compatibles con Microsoft Word de Office 2010, con extensións .doc ou .docx. As táboas e relacións poderán ter a extensión .xls. No seu defecto, os documentos deberán ser sempre enviados en formatos editables e convertibles para a edición.
+
== Formato electrónico ==
-
==== Tipo de letra ====
+
*Os documentos de texto que se envíen para publicar no DOG realizaranse en formatos compatibles con Microsoft Word de Office 2010, coas extensións <font color="maroon">.doc</font> ou <font color="maroon">.docx</font>. As táboas e relacións poderán ter a extensión <font color="maroon">.xls</font> (Microsoft Excel).
 +
*En todo caso, os documentos deberán ser sempre enviados en formatos editables e convertibles para a edición.
-
Na totalidade dos documentos que se envíen ao DOG deberase utilizar como tipo de letra Arial que, salvo as excepcións que neste documento se nomearán explicitamente, será redonda de tamaño 11.
+
*Só se admitirán imaxes excepcionalmente, as cales se reproducirán no DOG tal e como foron enviadas. Nestes casos, é inescusable que o organismo responsable da súa elaboración vele pola corrección lingüística dos textos que tales imaxes poidan conter (en cuestións xerais de lingua e noutras como a toponimia). '''De non ser así, os textos remitidos ao DOG poderán ser devoltos para a súa debida corrección.
 +
'''
 +
* Cando no texto se introduzan enlaces de acceso a páxinas web, cómpre asegurarse de que efectivamente redirixen o/a usuario/a á páxina que se indica (por exemplo, para cubrir un formulario).
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
==== Interliñado ====
+
== Tipo de letra, interliñado e xustificación ==
 +
* Nos documentos que se envíen ao DOG utilizarase o tipo de letra Xunta Sans, de tamaño 11; cun interliñado de 1,5 liñas e xustificación completa.
-
Excepto no caso de excepcións concretas e que serán debidamente nomenadas e explicadas neste documento, na totalidade dos documentos que se envíen ao DOG deberase utilizar un espazamento de 1,5 entre liñas.
+
* Só en casos xustificados se poderá facer excepción ás normas anteriores.
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
==== Xustificación ====
+
=== Letra maiúscula ===
 +
Respecto do uso da maiúscula en inicial de palabra, véxase o punto correspondente das normas lingüísticas ([[Normas de estilo e redacción#Maiúscula e minúscula en inicial de palabra | <ins><font color="darkblue">Uso de minúsculas e maiúsculas</font></ins>]] nas [[Normas de estilo e redacción | <font color="darkblue"><ins>Normas de estilo e redacción</ins></font>]]).
-
Na totalidade dos documentos que se envíen ao DOG, salvo as excepcións que neste documento se nomearán explicitamente, deberase utilizar xustificación completa.
+
En canto ao emprego noutros contextos, é importante ter en conta:
 +
* Expresaranse con todos os caracteres en maiúscula:
-
==== Letra Cursiva ====
+
::* A primeira palabra do [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Sumario | <ins><font color="darkblue">sumario</font></ins>]] dos documentos: <font color="#0066cc">ORDE do 10 de xuño de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras...; RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2011 pola que se lles da publicidade ás axudas; ANUNCIO de información pública etc.</font>
 +
::* As [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Fórmula introdutoria | <ins><font color="darkblue">fórmulas introdutorias</font></ins>]] do tipo <font color="#0066cc">DISPOÑO, RESOLVO</font> etc.
-
É aconsellable referirse aos apartados ''Sumario ou Título'', ''Fórmula Introdutoria,'' ''Artigos'' e ''Apéndice de Nomes propios'' para encontrar unha descrición detallada de cada un dos elementos para os cales se debe utilizar a letra cursiva.
+
::* As palabras [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Títulos e capítulos |  <ins><font color="darkblue">TÍTULO</font></ins>]], [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Títulos e capítulos |  <ins><font color="darkblue">CAPÍTULO</font></ins>]] e [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Anexos |  <ins><font color="darkblue">ANEXO</font></ins>]] cando encabecen as correspondentes partes en que se dividen algúns textos.
 +
::* As [[A abreviación#Siglas |  <ins><font color="darkblue">siglas</font></ins>]]: <font color="#0066cc">DOG</font>, <font color="#0066cc">BOE</font>, <font color="#0066cc">OCDE</font> ...
-
==== Letra negra ====
+
::* Nos [[A abreviación#Acrónimos |  <ins><font color="darkblue">acrónimos</font></ins>]] só se expresará en maiúscula a primeira letra: <font color="#0066cc">Inega</font>, <font color="#0066cc">Sergas</font>, <font color="#0066cc">Seaga</font> etc. Para máis detalles, véxase o capítulo correspondente á [[A abreviación |  <ins><font color="darkblue">abreviación</font></ins>]].
 +
::* Excepcionalmente, palabras que aparezan deste xeito en formularios.
-
É aconsellable referirse aos apartados ''Cabeceira'', ''Subdivisións dos textos normativos'' e ''Anexos'' para encontrar unha descrición detallada de cada un dos elementos para os cales se debe utilizar a letra cursiva.
+
* Non se admite o emprego da maiúscula en todas as letras de palabras e sintagmas fóra dos casos anteriores, como sucede con moita frecuencia en edictos de xulgados, en que aparecen deste xeito os nomes e apelidos das persoas citadas.
 +
* Nas táboas admitirase transitoriamente o emprego de caracteres maiúsculos en nomes, apelidos, enderezos etc. se, por razóns de prazos, non se poden transformar a minúsculas. Con todo, deberase tender ao uso da minúscula, con carácter xeral, nas táboas. Ademais, cómpre ter en conta que a norma lingüística obriga a acentuar tamén as letras maiúsculas.
-
==== Letra versaleta ====
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 +
=== Letra cursiva ===
-
A letra versaleta é un recurso de formatación que xa non se empregará na nova versión electrónica do DOG. Permitirase só o seu uso en documentos anexos, que así estean formatados, e nas citas de textos antigos do DOG en que aínda estaba vixente o seu uso.
+
Expresaranse en cursiva:
 +
 
 +
* O [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Sumario |  <ins><font color="darkblue">sumario</font></ins>]] completo das disposicións e anuncios. Neste caso poranse en redonda aquelas expresións que, nun texto redactado en redonda, deban ir en cursiva.
 +
 
 +
* O título dos [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Artigos |  <ins><font color="darkblue">artigos</font></ins>]] dunha disposición normativa.
 +
 
 +
* O título das [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Seccións e subseccións |  <ins><font color="darkblue">seccións e subseccións</font></ins>]] dunha disposición normativa.
 +
 
 +
* Os nomes dos boletíns oficiais e das publicacións periódicas: <font color="#0066cc">''Diario Oficial de Galicia''</font>, <font color="#0066cc">''Boletín Oficial del Estado''</font>, <font color="#0066cc">''La Vanguardia''</font> etc. Nos boletíns oficiais das provincias só se expresan en cursiva (e en maiúsculas inicial) as palabras <font color="#0066cc">''Boletín Oficial''</font>: <font color="#0066cc">''Boletín Oficial''</font> da provincia de Lugo, <font color="#0066cc">''Boletín Oficial''</font> da provincia da Coruña...
 +
 
 +
* Os nomes científicos de animais e vexetais: <font color="#0066cc">''Canis lupus''</font>; <font color="#0066cc">''Pinus pinaster''</font>...
 +
 
 +
* Os títulos de obras literarias e de arte en xeral: <font color="#0066cc">''Longa noite de pedra''</font>; <font color="#0066cc">''Pranto pola muller caída''</font>...
 +
 
 +
* As denominacións dos congresos, cumios, xornadas, cursos, seminarios, simposios etc.: <font color="#0066cc">RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2011 pola que se convoca o ''Curso superior de técnico de urbanismo 2013''</font>.
 +
 
 +
:Nestas denominacións utilizarase a letra maiúscula segundo se establece nesta epígrafe.
 +
 
 +
:Se a denominación dos eventos indicados é xenérica (precedida, xeralmente, dun artigo indeterminado) e encaixa facilmente no texto xeral (precedida de expresións do tipo ''sobre''), expresaranse en minúscula e sen cursiva: <font color="#0066cc">RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2011 pola que se convoca un curso sobre intervención policial con menores</font>.
 +
 
 +
:<ins>Observación</ins>: Cómpre ter en conta que esta pauta non se pode aplicar aos sumarios do DOG, por non permitir o programa de maquetación o emprego da cursiva.
 +
 
 +
:Caso de o texto non permitir o emprego da cursiva, utilizaranse as comiñas como alternativa: <font color="#0066cc">A EGAP convocou para o vindeiro ano o «Curso superior de técnico de urbanismo 2013»</font>.
 +
 
 +
* Os nomes propios de aeronaves, naves, armas, ciclóns etc.: <font color="#0066cc">o buque ''Prestige''</font>, <font color="#0066cc">o ciclón ''Claus''</font>... Nesta epígrafe incluímos tamén as denominacións de bateas e permisos mineiros, que aparecen con moita frecuencia no DOG: <font color="#0066cc">autorización para transmisión da concesión da batea ''Farruquiña''</font>; <font color="#0066cc">explotación da concesión mineira ''A Farixa''</font> etc.
 +
 
 +
* As voces e locucións latinas: <font color="#0066cc">''a fortiori''</font>, <font color="#0066cc">''ab initio''</font>, <font color="#0066cc">''erga omnes''</font>... Con todo, expresaranse en redonda aquelas locucións que xa estean moi consolidadas, tanto en galego coma en castelán: <font color="#0066cc">per cápita</font>, <font color="#0066cc">déficit</font>, <font color="#0066cc">currículum vítae</font> etc.
 +
 
 +
* As palabras non galegas, en textos en galego, ou non castelás, en textos neste idioma, cando non estean aínda asimiladas: <font color="#0066cc">''background''</font>, <font color="#0066cc">''clearing''</font>, <font color="#0066cc">''lobby''</font>... Pero expresaranse en redonda aquelas que xa estean integradas: <font color="#0066cc">club</font>, <font color="#0066cc">estándar</font>, <font color="#0066cc">interfaz</font> etc.
 +
 
 +
Non se escribirán en cursiva:
 +
 
 +
* Os nomes de institucións, centros de ensino, empresas e edificios: o <font color="#0066cc">Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades</font>; o <font color="#0066cc">IES Rosalía de Castro</font>; o <font color="#0066cc">CEIP Curros Enríquez</font>; a empresa  <font color="#0066cc">Alimentos Cruz del Sur, S.A.</font> etc.
 +
 
 +
* Os títulos de obras normativas ou legais: o <font color="#0066cc">Código civil</font>, a <font color="#0066cc">Lei de axuizamento criminal</font>, a <font color="#0066cc">Lei orgánica do Tribunal Constitucional</font> ...
 +
 
 +
Nas epígrafes referidas a [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Sumario | <ins><font color="darkblue">sumario</font></ins>]], [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Artigos | <ins><font color="darkblue">artigos</font></ins>]], [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Seccións e subseccións | <ins><font color="darkblue">seccións e subseccións</font></ins>]] aparecen referencias máis detalladas sobre a utilización da letra cursiva.
 +
 
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 +
 
 +
=== Letra negra ou grosa ===
 +
 
 +
Escríbense en letra negra ou grosa:
 +
 
 +
* Os encabezamentos dos títulos, capítulos e anexos.
 +
 
 +
* Excepcionalmente, certas expresións en formularios que poidan utilizala para destacar algún contido.
 +
 
 +
Nas epígrafes referidas a [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Cabeceira | <ins><font color="darkblue">cabeceira</font></ins>]], [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Títulos e capítulos | <ins><font color="darkblue">títulos</font></ins>]], [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Títulos e capítulos | <ins><font color="darkblue">capítulos</font></ins>]] e [[Elementos constantes da estrutura xeral dos textos#Anexos | <ins><font color="darkblue">anexos</font></ins>]] aparecen referencias máis concretas sobre o emprego da letra negra.
 +
 
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 +
 
 +
=== Letra versaleta ===
 +
A letra versaleta non se emprega nos textos que se publican no DOG, aínda que, excepcionalmente, se permite o seu uso en documentos anexos que conteñan este formato e nas citas de textos antigos do DOG en que poida aparecer.
 +
 
 +
 
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]] </div><noinclude>

Revisión actual feita o 9 de decembro de 2021 ás 11:57

Páxinas principais

Índice

Contido desta sección

Recollemos aquí unha serie de pautas de estilo, no tocante a aspectos formais, que se aplicarán na edición do DOG. Mais tamén serían aplicables a outros documentos ou publicacións institucionais.

Os formatos fixados refírense ao produto final, é dicir, aos textos na súa fase de publicación, aínda que moitas desas normas de estilo poden ser aplicadas polos emisores publicadores xa na fase previa de redacción dos orixinais.

↑ Voltar ↑

Formato electrónico

 • Os documentos de texto que se envíen para publicar no DOG realizaranse en formatos compatibles con Microsoft Word de Office 2010, coas extensións .doc ou .docx. As táboas e relacións poderán ter a extensión .xls (Microsoft Excel).
 • En todo caso, os documentos deberán ser sempre enviados en formatos editables e convertibles para a edición.
 • Só se admitirán imaxes excepcionalmente, as cales se reproducirán no DOG tal e como foron enviadas. Nestes casos, é inescusable que o organismo responsable da súa elaboración vele pola corrección lingüística dos textos que tales imaxes poidan conter (en cuestións xerais de lingua e noutras como a toponimia). De non ser así, os textos remitidos ao DOG poderán ser devoltos para a súa debida corrección.

 • Cando no texto se introduzan enlaces de acceso a páxinas web, cómpre asegurarse de que efectivamente redirixen o/a usuario/a á páxina que se indica (por exemplo, para cubrir un formulario).
↑ Voltar ↑

Tipo de letra, interliñado e xustificación

 • Nos documentos que se envíen ao DOG utilizarase o tipo de letra Xunta Sans, de tamaño 11; cun interliñado de 1,5 liñas e xustificación completa.
 • Só en casos xustificados se poderá facer excepción ás normas anteriores.
↑ Voltar ↑

Letra maiúscula

Respecto do uso da maiúscula en inicial de palabra, véxase o punto correspondente das normas lingüísticas ( Uso de minúsculas e maiúsculas nas Normas de estilo e redacción).

En canto ao emprego noutros contextos, é importante ter en conta:

 • Expresaranse con todos os caracteres en maiúscula:
 • A primeira palabra do sumario dos documentos: ORDE do 10 de xuño de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras...; RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2011 pola que se lles da publicidade ás axudas; ANUNCIO de información pública etc.
 • Nos acrónimos só se expresará en maiúscula a primeira letra: Inega, Sergas, Seaga etc. Para máis detalles, véxase o capítulo correspondente á abreviación.
 • Excepcionalmente, palabras que aparezan deste xeito en formularios.
 • Non se admite o emprego da maiúscula en todas as letras de palabras e sintagmas fóra dos casos anteriores, como sucede con moita frecuencia en edictos de xulgados, en que aparecen deste xeito os nomes e apelidos das persoas citadas.
 • Nas táboas admitirase transitoriamente o emprego de caracteres maiúsculos en nomes, apelidos, enderezos etc. se, por razóns de prazos, non se poden transformar a minúsculas. Con todo, deberase tender ao uso da minúscula, con carácter xeral, nas táboas. Ademais, cómpre ter en conta que a norma lingüística obriga a acentuar tamén as letras maiúsculas.
↑ Voltar ↑

Letra cursiva

Expresaranse en cursiva:

 • O sumario completo das disposicións e anuncios. Neste caso poranse en redonda aquelas expresións que, nun texto redactado en redonda, deban ir en cursiva.
 • O título dos artigos dunha disposición normativa.
 • Os nomes dos boletíns oficiais e das publicacións periódicas: Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial del Estado, La Vanguardia etc. Nos boletíns oficiais das provincias só se expresan en cursiva (e en maiúsculas inicial) as palabras Boletín Oficial: Boletín Oficial da provincia de Lugo, Boletín Oficial da provincia da Coruña...
 • Os nomes científicos de animais e vexetais: Canis lupus; Pinus pinaster...
 • Os títulos de obras literarias e de arte en xeral: Longa noite de pedra; Pranto pola muller caída...
 • As denominacións dos congresos, cumios, xornadas, cursos, seminarios, simposios etc.: RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2011 pola que se convoca o Curso superior de técnico de urbanismo 2013.
Nestas denominacións utilizarase a letra maiúscula segundo se establece nesta epígrafe.
Se a denominación dos eventos indicados é xenérica (precedida, xeralmente, dun artigo indeterminado) e encaixa facilmente no texto xeral (precedida de expresións do tipo sobre), expresaranse en minúscula e sen cursiva: RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2011 pola que se convoca un curso sobre intervención policial con menores.
Observación: Cómpre ter en conta que esta pauta non se pode aplicar aos sumarios do DOG, por non permitir o programa de maquetación o emprego da cursiva.
Caso de o texto non permitir o emprego da cursiva, utilizaranse as comiñas como alternativa: A EGAP convocou para o vindeiro ano o «Curso superior de técnico de urbanismo 2013».
 • Os nomes propios de aeronaves, naves, armas, ciclóns etc.: o buque Prestige, o ciclón Claus... Nesta epígrafe incluímos tamén as denominacións de bateas e permisos mineiros, que aparecen con moita frecuencia no DOG: autorización para transmisión da concesión da batea Farruquiña; explotación da concesión mineira A Farixa etc.
 • As voces e locucións latinas: a fortiori, ab initio, erga omnes... Con todo, expresaranse en redonda aquelas locucións que xa estean moi consolidadas, tanto en galego coma en castelán: per cápita, déficit, currículum vítae etc.
 • As palabras non galegas, en textos en galego, ou non castelás, en textos neste idioma, cando non estean aínda asimiladas: background, clearing, lobby... Pero expresaranse en redonda aquelas que xa estean integradas: club, estándar, interfaz etc.

Non se escribirán en cursiva:

 • Os nomes de institucións, centros de ensino, empresas e edificios: o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades; o IES Rosalía de Castro; o CEIP Curros Enríquez; a empresa Alimentos Cruz del Sur, S.A. etc.
 • Os títulos de obras normativas ou legais: o Código civil, a Lei de axuizamento criminal, a Lei orgánica do Tribunal Constitucional ...

Nas epígrafes referidas a sumario, artigos, seccións e subseccións aparecen referencias máis detalladas sobre a utilización da letra cursiva.

↑ Voltar ↑

Letra negra ou grosa

Escríbense en letra negra ou grosa:

 • Os encabezamentos dos títulos, capítulos e anexos.
 • Excepcionalmente, certas expresións en formularios que poidan utilizala para destacar algún contido.

Nas epígrafes referidas a cabeceira, títulos, capítulos e anexos aparecen referencias máis concretas sobre o emprego da letra negra.

↑ Voltar ↑

Letra versaleta

A letra versaleta non se emprega nos textos que se publican no DOG, aínda que, excepcionalmente, se permite o seu uso en documentos anexos que conteñan este formato e nas citas de textos antigos do DOG en que poida aparecer.


↑ Voltar ↑
Ferramentas persoais