Normas xerais de todos os textos

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
Liña 6: Liña 6:
==== Formato electrónico ====
==== Formato electrónico ====
-
Os documentos enviaranse en formatos compatibles con Microsoft Word de Office 2010, con extensións .doc ou .docx. As táboas e relacións poderán ter a extensión .xls. No seu defecto, os documentos deberán ser sempre enviados en formatos editables e convertibles para a edición.
+
Os documentos que se envíen para publicar no DOG serano en formatos compatibles con Microsoft Word de Office 2010, coas extensións .doc ou .docx. As táboas e relacións poderán ter a extensión .xls. En todo caso, os documentos deberán ser sempre enviados en formatos editables e convertibles para a edición.
 +
Só excepcionalmente se admitirán imaxes, que se reproducirán no DOG tal como foron enviadas. Nestes casos, é inescusable que o organismo responsable da elaboración das imaxes vele pola corrección lingüística dos textos que tales imaxes poidan conter.
-
==== Tipo de letra ====
+
==== Tipo de letra, interliñado e xustificación ====
-
Na totalidade dos documentos que se envíen ao DOG deberase utilizar o tipo de letra Arial que, agás nas excepcións que se nomeen neste documento de forma explícita, será redonda e de tamaño 11.
+
Nos documentos que se envíen ao DOG utilizarase o tipo de letra Arial, redonda e de tamaño 11; un interliñado de 15 pt e xustificación completa.
 +
Só en casos xustificados se poderá facer excepción ás normas anteriores.
-
==== Interliñado ====
+
===== Letra maiúscula =====
 +
Respecto do uso da maiúscula en inicial de palabra, véxase o punto correspondente das normas lingüísticas.
 +
En canto o emprego noutros contextos, é importante ter en conta:
 +
‒ Expresaranse con todos os caracteres en maiúscula:
 +
-A primeira palabra do sumario dos documentos: ORDE do 10 de xuño de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras...; RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2011 pola que se lles da publicidade ás axudas; ANUNCIO de información pública; etc.
 +
-As fórmulas introdutorias do tipo DISPOÑO, RESOLVO, etc.
 +
-As palabras TÍTULO, CAPÍTULO e ANEXO cando encabecen as correspondentes partes en que se dividen algúns textos.
 +
-As siglas: DOG, BOE, OCDE, ... Nos acrónimos só se expresará en maiúscula a primeira letra: Inega, Sergas, Seaga, etc. Para máis detalles, véxase o capítulo correspondente á abreviación.
 +
-Excepcionalmente, palabras que aparezan deste xeito en formularios.
 +
‒ Non está permitido o emprego da maiúscula en todas as letras de palabras e sintagmas fóra dos casos anteriores, como sucede con moita frecuencia en editos de xulgados, en que aparecen deste xeito os nomes e apelidos das persoas citadas.
-
Excepto no caso de excepcións concretas e que serán debidamente nomenadas e explicadas neste documento, na totalidade dos documentos que se envíen ao DOG deberase utilizar un espazamento de 1,5 entre liñas.
+
===== Letra cursiva =====
 +
Irán sempre en cursiva:
 +
- o sumario completo das disposicións e anuncios. Neste caso poranse en redonda aquelas expresións que, nun texto redactado en redonda, deban ir en cursiva;
-
==== Xustificación ====
+
* o título dos artigos dunha disposición normativa;
-
Na totalidade dos documentos que se envíen ao DOG deberase utilizar xustificación completa, agás nas excepcións que se nomeen neste documento de forma explícita.
+
- o título das seccións e subseccións dunha disposición normativa;
-
==== Letra Cursiva ====
+
- os nomes dos boletíns oficiais e das publicacións periódicas: Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial del Estado, La Vanguardia, etc.;
-
É aconsellable referirse aos apartados [[Elementos_constantes_da_estrutura_xeral_dos_textos#Sumario_ou_T.C3.ADtulo | Sumario ou Título]], [[Apéndices#Artigos | Artigos]], [[Apéndices#Secci.C3.B3ns | Seccións]], [[Apéndices#Subsecci.C3.B3ns | Subseccións]] e [[Apéndices#Nomes_Propios | Nomes propios]] para encontrar unha descrición detallada de cada un dos elementos para os cales se debe utilizar a letra cursiva.
+
- os nomes científicos de animais e vexetais;
-
==== Letra negra ====
+
- os títulos de obras literarias e de arte en xeral;
-
É aconsellable referirse aos apartados [[Elementos_constantes_da_estrutura_xeral_dos_textos#Cabeceira | Cabeceira]], [[Apéndices#T.C3.ADtulos | Títulos]], [[Apéndices#Cap.C3.ADtulos | Capítulos]] e [[Elementos_constantes_da_estrutura_xeral_dos_textos#Anexos | Anexos]] para encontrar unha descrición detallada de cada un dos elementos para os cales se debe utilizar a letra cursiva.
+
- os nomes propios de aeronaves, naves, armas, ciclóns, etc.: o buque ''Prestige''. Nesta epígrafe incluímos tamén as denominacións de bateas e permisos mineiros, que aparecen con moita frecuencia no DOG: autorización para transmisión da concesión da batea Farruquiña; explotación da concesión mineira A Farixa; etc.
 +
- as voces e locucións latinas: a fortiori, ab initio, erga omnes, etc. Con todo, expresaranse en redonda aquelas locucións que xa estean moi consolidadas, tanto en galego como en castelán: per cápita, déficit, curriculum vitae, etc.
 +
- as palabras non galegas, en textos en galego, ou non castelás, en textos neste idioma, cando non estean aínda asimiladas: background, clearing, lobby¸etc. Pero expresaranse en redonda aquelas que xa estean integradas:  club, estándar, interfaz, etc.
 +
Non irán en cursiva:
 +
- os nomes de institucións, centros de ensino, empresas e edificios: o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades; o IES Rosalía de Castro; o IES A Sardiñeiras; a empresa  Alimentos Cruz del Sur, S.A.; etc.
 +
- os títulos de obras normativas ou legais: o Código civil, a Lei de axuizamento criminal, a Lei orgánica do Tribunal Constitucional, ...
 +
Nas epígrafes referidas a sumario ou título, artigos, seccións e subseccións aparecen referencias máis detalladas sobre a utilización da letra cursiva.  
-
==== Letra versaleta ====
+
===== Letra negra ou grosa =====
-
 
+
Irán en letra negra ou grosa:
-
A letra versaleta é un recurso de formatación que xa non se empregará na nova versión electrónica do DOG. Permitirase só o seu uso en documentos anexos, que así estean formatados, e nas citas de textos antigos do DOG en que aínda estaba vixente o seu uso.
+
- os encabezamentos dos títulos, capítulos e anexos
 +
- excepcionalmente, certas expresións en formularios que poidan utilizala para destacar algún contido
 +
Nas epígrafes referidas a cabeceira, títulos, capítulos e anexos aparecen referencias máis concretas sobre o emprego da letra negra.
 +
Letra versaleta
 +
A letra versaleta non se empregará nos textos que se publiquen no DOG, aínda que, excepcionalmente, se permitirá o seu uso en documentos anexos que conteñan este formato e nas citas de textos antigos do DOG en que poida aparecer.

Revisión como estaba o 30 de xuño de 2011 ás 08:35

Páxinas principais

Índice

Criterios lingüísticos xerais

Os textos débense redactar nun nivel de linguaxe culto, pero ao mesmo tempo accesible, de xeito claro, preciso e sinxelo. A claridade e sinxeleza esixen respectar a orde normal dos elementos da oración, prescindir de hipérbatos e evitar todo aquilo que, sen achegar precisións de contido, complique ou recargue innecesariamente a redacción: perífrases superfluas (“ser de aplicación” por “aplicarse”), parellas de sinónimos léxicos e sintácticos (“cumprimento dos fins e das funcións establecidos”), epítetos triviais (“axeitada cobertura” ou “axeitada publicidade”). Nesa liña, evitarase o uso de formas de pasiva para aqueles casos en que o galego ten nas oracións activas a súa forma máis adecuada de expresión: “…polo Pleno do Concello acordouse” no canto de “…o Pleno do Concello acordou” ou “as taxas aboáronse polos interesados” en lugar de “os interesados aboaron as taxas”.

Formato electrónico

Os documentos que se envíen para publicar no DOG serano en formatos compatibles con Microsoft Word de Office 2010, coas extensións .doc ou .docx. As táboas e relacións poderán ter a extensión .xls. En todo caso, os documentos deberán ser sempre enviados en formatos editables e convertibles para a edición. Só excepcionalmente se admitirán imaxes, que se reproducirán no DOG tal como foron enviadas. Nestes casos, é inescusable que o organismo responsable da elaboración das imaxes vele pola corrección lingüística dos textos que tales imaxes poidan conter.

Tipo de letra, interliñado e xustificación

Nos documentos que se envíen ao DOG utilizarase o tipo de letra Arial, redonda e de tamaño 11; un interliñado de 15 pt e xustificación completa. Só en casos xustificados se poderá facer excepción ás normas anteriores.

Letra maiúscula

Respecto do uso da maiúscula en inicial de palabra, véxase o punto correspondente das normas lingüísticas. En canto o emprego noutros contextos, é importante ter en conta: ‒ Expresaranse con todos os caracteres en maiúscula: -A primeira palabra do sumario dos documentos: ORDE do 10 de xuño de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras...; RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2011 pola que se lles da publicidade ás axudas; ANUNCIO de información pública; etc. -As fórmulas introdutorias do tipo DISPOÑO, RESOLVO, etc. -As palabras TÍTULO, CAPÍTULO e ANEXO cando encabecen as correspondentes partes en que se dividen algúns textos. -As siglas: DOG, BOE, OCDE, ... Nos acrónimos só se expresará en maiúscula a primeira letra: Inega, Sergas, Seaga, etc. Para máis detalles, véxase o capítulo correspondente á abreviación. -Excepcionalmente, palabras que aparezan deste xeito en formularios. ‒ Non está permitido o emprego da maiúscula en todas as letras de palabras e sintagmas fóra dos casos anteriores, como sucede con moita frecuencia en editos de xulgados, en que aparecen deste xeito os nomes e apelidos das persoas citadas.

Letra cursiva

Irán sempre en cursiva: - o sumario completo das disposicións e anuncios. Neste caso poranse en redonda aquelas expresións que, nun texto redactado en redonda, deban ir en cursiva;

  • o título dos artigos dunha disposición normativa;

- o título das seccións e subseccións dunha disposición normativa;

- os nomes dos boletíns oficiais e das publicacións periódicas: Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial del Estado, La Vanguardia, etc.;

- os nomes científicos de animais e vexetais;

- os títulos de obras literarias e de arte en xeral;

- os nomes propios de aeronaves, naves, armas, ciclóns, etc.: o buque Prestige. Nesta epígrafe incluímos tamén as denominacións de bateas e permisos mineiros, que aparecen con moita frecuencia no DOG: autorización para transmisión da concesión da batea Farruquiña; explotación da concesión mineira A Farixa; etc. - as voces e locucións latinas: a fortiori, ab initio, erga omnes, etc. Con todo, expresaranse en redonda aquelas locucións que xa estean moi consolidadas, tanto en galego como en castelán: per cápita, déficit, curriculum vitae, etc. - as palabras non galegas, en textos en galego, ou non castelás, en textos neste idioma, cando non estean aínda asimiladas: background, clearing, lobby¸etc. Pero expresaranse en redonda aquelas que xa estean integradas: club, estándar, interfaz, etc. Non irán en cursiva: - os nomes de institucións, centros de ensino, empresas e edificios: o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades; o IES Rosalía de Castro; o IES A Sardiñeiras; a empresa Alimentos Cruz del Sur, S.A.; etc. - os títulos de obras normativas ou legais: o Código civil, a Lei de axuizamento criminal, a Lei orgánica do Tribunal Constitucional, ... Nas epígrafes referidas a sumario ou título, artigos, seccións e subseccións aparecen referencias máis detalladas sobre a utilización da letra cursiva.

Letra negra ou grosa

Irán en letra negra ou grosa: - os encabezamentos dos títulos, capítulos e anexos - excepcionalmente, certas expresións en formularios que poidan utilizala para destacar algún contido Nas epígrafes referidas a cabeceira, títulos, capítulos e anexos aparecen referencias máis concretas sobre o emprego da letra negra. Letra versaleta A letra versaleta non se empregará nos textos que se publiquen no DOG, aínda que, excepcionalmente, se permitirá o seu uso en documentos anexos que conteñan este formato e nas citas de textos antigos do DOG en que poida aparecer.

Ferramentas persoais