Resumo

De Manual de Estilo DOG

Revisión feita o 1 de setembro de 2014 ás 15:42 por Dogadmin (Conversa | contribucións)

Páxinas principais


Índice

Subdivisións dos textos normativos

O artigo é a unidade básica de todo texto normativo.

Os textos normativos poderán dividirse adicionalmente en:

a) Títulos
b) Capítulos
c) Seccións
d) Subseccións

Non se pasará dunha división a outra omitindo algunha intermedia, excepto no caso das seccións.

↑ Voltar ↑

Artigos

Formatación:

 • Xustificación: completa.
 • Sangría: 5 mm primeira liña de parágrafo.
 • Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 • Encabezamento:

   Tipo de letra: redonda.

 • Título:

   Tipo de letra: cursiva.

Estrutura:

Artigo [número de artigo en cardinal][punto][espazo longo][Título]

Exemplo:

 Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación
 Artigo 2. Número e características dos premios
 Artigo 3. Requisitos de participación
↑ Voltar ↑

Títulos

Formatación:

 • Xustificación: centrada.
 • Sangría: non.
 • Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 • Tipo de letra: redonda en maiúsculas para Título Nº e negra para o nome do título.

Estrutura:

TÍTULO [nº romano]
[Nome do título]

Exemplo:

TÍTULO I
{redonda en maiúsculas, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
Disposicións xerais
{negra, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
↑ Voltar ↑

Capítulos

Formatación:

 • Xustificación: centrada.
 • Sangría: non.
 • Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 • Tipo de letra: redonda en maiúsculas para Capítulo Nº e negra para o nome do título.

Estrutura:

CAPÍTULO [nº romano]
[Nome do capítulo]

Exemplo:

CAPÍTULO II
{redonda en maiúsculas, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
Organización e funcionamento
{negra, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
↑ Voltar ↑

Seccións

Formatación:

 • Xustificación: centrada.
 • Sangría: non.
 • Espazamento entre parágrafos: 5 mm.
 • Tipo de letra: cursivas coa primeira letra da liña en maiúsculas.

Estrutura:

Sección [número][marca de ordinal][espazo longo][Título coa primeira letra en maiúsculas]

Exemplo:

Sección 1ª. Dereitos de explotación
{cursivas coa primeira letra maiúscula, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
↑ Voltar ↑

Subseccións

Formatación:

 • Xustificación: centrada.
 • Sangría: non.
 • Espazamento entre parágrafos: 3 mm.
 • Tipo de letra: cursiva.

Estrutura:

Subsección [número][marca de ordinal][espazo longo][Título coa primeira letra en maiúsculas]

Exemplo:

Subsección 1ª. Outras disposicións
{cursivas coa primeira letra maiúscula, xust. centrada, espazamento parágrafo 5 mm}
↑ Voltar ↑

Listas

Listas ordenadas

Cando se apliquen subdivisións, nas viñetas haberá unha sangría francesa de 5 mm. As subdivisións que se correspondan ao mesmo nivel de división agruparanse entre si cun interliñado simple e o espazamento de parágrafo será de 5 mm en cada novo nivel de subdivisión.

Formatación:

 • Xustificación: completa.
 • Sangría: 5 mm primeira liña de parágrafo.
 • Separación entre bloques: 5 mm.
 • Interliñado: simple.
 • Tipo de letra: redonda.
↑ Voltar ↑

Numeración arábiga

Estrutura:

[Número árabe][Punto][Espazo][Texto]


Exemplo:

 1. O período de vixencia desta orde será desde o 1 de xaneiro de 2011 até o 31 de decembro do mesmo ano.

 2. Para as subvencións que se concedan na execución desta orde destínase un crédito inicial de 250.000 € dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, que se satisfarán con cargo á aplicación 5001.413A.481.21 e co código de proxecto 201100048:

 a) Para as subvencións tipo A destinarase a cantidade de 170.000 €.

 b) Para as subvencións tipo B destinarase a cantidade de 80.000 €.

 3. As axudas que se concedan ao abeiro desta orde poderán financiar total ou parcialmente o gasto das actividades subvencionables e serán compatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, aínda que non para o mesmo programa. Non obstante, o importe das subvencións outorgadas nesta orde non poderá en ningún caso ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo das actividades que vai desenvolver o beneficiario.

{letra redonda, interliñado 15 pt e sangría primeira liña 5 mm, espazamento de separación entre bloques 5 mm}
↑ Voltar ↑

Numeración romana

Estrutura:

[Número romano][Punto][Espazo][Texto]

Exemplo:

 I. A nota media será a media aritmética das cualificacións en todas as materias dos catro cursos da etapa.

 II. Segundo o establecido nas disposicións adicionais do Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria, para a obtención da nota media non se terá en conta a área de relixión.

 III. As áreas validadas ou exentas non serán tidas en conta para o cálculo da nota media.

{letra redonda, interliñado 15 pt e sangría primeira liña 5 mm, espazamento de separación entre bloques 5 mm}

No caso de que pola complexidade de subdivisión dun documento se teña que utilizar unha subdivisión coa numeración romana en minúsculas (i, ii, iii…), esta subdivisión estruturarase igualmente con punto, por exemplo i., nunca con parénteses que poidan levar á confusión con aliñas expresadas en letra: i).

↑ Voltar ↑

Letras do alfabeto latino

Na ordenación de parágrafos con letras utilizaranse todas as letras simples do alfabeto, incluídas o “j”, o “ñ” e o “w”, pero no os dígrafos “ch” e “ll”.

Estrutura:

[Letra alfabeto romano en minúsculas][Peche de paréntese][Espazo][Texto]

Exemplo:

 a) Folla de inscrición cuberta segundo o modelo do anexo I desta orde.

 b) Declaración responsable de ter ou non ter percibido ou solicitado outras axudas ou premios convocados co mesmo fin polas administracións públicas competentes segundo o modelo do anexo II desta orde.

{letra redonda, interliñado 15 pt e sangría primeira liña 5 mm, espazamento de separación entre bloques 5 mm}
↑ Voltar ↑

Listas non ordenadas

Na construción de listas non ordenadas deberase evitar o uso de guións curtos (-), asteriscos (*) ou calquera outro tipo de marcas. Son excepción a esta regra aqueles elementos con guión en viñeta con sangría francesa de 5 mm, que deberán estar agrupados entre si co obxecto de clarificar a disposición do texto.

Formatación:

 • Xustificación: completa.
 • Sangría: non.
 • Separación entre parágrafos: non.
 • Interliñado: simple.
 • Tipo de letra: redonda.

Exemplo:

 Nº de expediente: PESAN1 2011/000763-1.
 Denunciado: Fernando J. Melero Sabugueiro.
 DNI: 33264510R.
 Enderezo: Beiramar 2, 5º E (edif. Beiramar), Perillo-Oleiros.

 Nº de expediente: PESAN1 2011/000762-1.
 Denunciado: José Ángel López Santamaría.
 DNI: 46904862-L.
 Enderezo: Rafael Alberti, torre 1, 6º B, Fonteculler-Culleredo.

 Nº de expediente: PESAN1 2011/000764-1.
 Denunciado: María Isabel Ceide López.
 DNI: 32798896-E.
 Enderezo: Beiramar 2, 5º E (edif. Beiramar), Perillo-Oleiros.

{letra redonda, interliñado 15 pt, espazamento entre bloques anterior 5 mm, sen espazo entre liñas do mesmo bloque}
↑ Voltar ↑

Táboas

As táboas consideraranse elementos que deberán ir incluídos na sección de anexos e nunca intercalados no corpo do documento. Polo tanto, deberán sempre incluír un título identificativo para facilitar tanto a súa referencia dentro do corpo do texto como a súa fácil e rápida localización.

Os formatos das táboas deberán ser formatos editables de Microsoft Word ou Excel para permitir correccións ortotipográficas e deberán ter un corpo mínimo do tipo de letra de 8 puntos.

O uso das maiúsculas restrínxese o máximo posible e nunca deberemos mesturar columnas en maiúsculas con columnas en minúsculas para darlle coherencia á táboa. De se usaren, as letras maiúsculas, deberán acentuarse graficamente sempre que o exixan as regras de acentuación.

As táboas deberán sempre incluír unha primeira fila en que se especifique o texto de título de cada unha das súas columnas. Esta primeira fila deberá ter un sombreado do 10% para facilitar a lectura da táboa.

Se a lonxitude dunha táboa superase unha páxina completa, a táboa deberá continuar na páxina inmediatamente posterior. Nesta segunda páxina deberase incluír de novo unha primeira fila de encabezamento con sombreado do 10%, en que se especificará de novo o texto de título das columnas.

As táboas deberán sempre manterse dentro das marxes da páxina e ter unha largura de cela adecuada para que o texto nelas contido sexa lexible.

No caso de que dentro dun mesmo anexo se inclúan varias táboas, deberase incluír unha cabeceira de táboa que facilite a identificación de cada unha das diferentes táboas. Esta cabeceira deberá ter un sombreado do 10% e incluír o texto identificativo da táboa.

Por último, a separación entre as diferentes táboas dun mesmo anexo deberá ser suficiente para permitir unha rápida identificación de cada unha delas.

Exemplo:

ANEXO

Expediente
Matrícula
Denunciante

Persoa sancionada
DNI/CIF
Último enderezo coñecido

Infracción cometida
Data; hora; estrada; p.q.

Precepto cualificador Precepto sancionador Sanción imposta

XC-01935-O-2011
7647-CJF
Garda Civil 1504-I-54077-K

Panadería Julifer, S.L.
B15519960
Codesedas, Figueiras, 31
15700 Santiago de Compostela (A Coruña)

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 6% ata o 15%, en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 10%.
25.5.2011; 00.45; A-54

Art. 142.2 LOTT
art. 199.2 ROTT

Art. 143.1.c)LOTT
art. 201.1.c) ROTT

341 euros

↑ Voltar ↑

Imaxes

As imaxes, ao igual que as táboas, son elementos que se deberán sempre incluír na sección anexos e nunca dentro do corpo do documento. Deberán, por tanto, incluír sempre un título identificativo para facilitar tanto a súa referencia dentro do corpo do texto como a súa fácil e rápida localización.

Exemplo:

ANEXO II
Figura 1. Mapa de comarcas de Galicia

Especificacións técnicas:

 • Formato: JPG, PNG e GIF (Nunca BMP).

Se a imaxe contén texto recoméndase o uso de PNG ou GIF, pois o renderizado do texto é mellor que o JPG e, así, favorecerase a lexibilidade do texto incluído na imaxe.

Dada a dificultade de edición de imaxes, caso estas contiveren texto, este deberá estar correctamente escrito segundo as normas ortográficas vixentes. Deberase facer especial énfase na corrección da toponimia incluída no texto das imaxes, que se deberá axustar ás formas marcadas no Nomenclator de Galicia.

↑ Voltar ↑
Ferramentas persoais
Xunta de Galicia