Sumario

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
(Sumario)
Liña 10: Liña 10:
----
----
-
=== Sumario ===
+
===Sumario===
-
O sumario ou título do documento: debe ser un extracto que adiante minimamente o contido da disposición. Nel indicarase a subentidade, de existir, dependente da entidade emisora responsable da publicación do documento. Este resumo deberá sempre conter os seguintes datos:<br>
+
 +
El sumario o título del documento: debe ser un extracto que adelante minimamente el contenido de la disposición. En el se indicará la entidad, de existir, dependiente de la entidad emisora responsable de la publicación del documento. Este resumen deberá siempre contener los siguientes datos:<br>
-
<center><nowiki>[Tipo de disposición (en maiúsculas)] + [data] + [subentidade dependente, entre comas, de habela]</nowiki><br>
 
-
<nowiki> + [mínimo resumo que adiante o contido da publicación] + [número de expediente ou referencia, de habelo]</nowiki></center><br>
 
-
Estas son algunhas observacións que se terán en conta na redacción de sumarios:
+
<center><nowiki>[Tipo de disposición (en mayúsculas)] + [fecha] + [entidad dependiente, entre comas, de haberla]</nowiki><br>
-
:&#8211; Nos decretos expresarase o número, seguido dunha barra oblicua (/) e a data, entre comas. O número do decreto será asignado pola Unidade de Xestión do DOG.
+
<nowiki> + [mínimo resumen que adelante el contenido de la publicación] + [número de expediente o referencia, de haberlo]</nowiki></center><br>
-
:&#8211; Nas datas, o día e o ano expresaranse en cifras e o mes, en letra. En galego, a data irá precedida da contracción "do"; en castelán, da preposición "de". Despois do ano non se porá coma, a non ser que se exprese a denominación da subunidade que emite o documento. No ano non se porá punto para separar a unidade de millar do resto.
+
-
:&#8211; Nos sumarios non se deberá dar máis información que a estritamente necesaria para orientar sobre o tema da disposición. Evitaranse aqueles datos que son máis propios do corpo do documento.
+
-
:&#8211; Os edictos e cédulas dos xulgados irán identificados sempre co número de autos ou sentenza; no caso dos concellos e demais entes publicadores darase algunha información xenérica (convocatoria dunha praza, licenza de obras, aprobación dun plan de ordenación,...) que poida identificar o documento. Cando o haxa, porase, ademais, o número de expediente.
+
-
:&#8211; O número de expediente, caso de habelo, expresarase entre parénteses, poñendo a palabra expediente en forma completa e en minúsculas.
+
-
:&#8211; Sumarios das correccións de erros. Porase a expresión CORRECCIÓN de erros, seguida de punto e, a seguir, o título exacto da disposición que se corrixe, enunciado do mesmo xeito en que saíu publicada.
+
-
:&#8211; O sumario ou título acabará sempre en punto, mesmo que sexa moi breve.<br>
+
-
Formato dos sumarios:<br>
+
Estas son algunas observaciones que se tendrán en cuenta en la redacción de sumarios:
-
:• Xustificación: completa  
+
:&#8211; En los decretos se expresará el número, seguido de una barra oblicua (/) y la fecha, entre comas. El número del decreto será asignado por la Unidad de Gestión del DOG.
-
:• Sangría: francesa esquerda a 15 mm
+
:&#8211; En las fechas, el día y el año se expresarán en cifras y el mes, en letra. En gallego, la fecha irá precedida de la contracción "do"; en castellano, de la preposición "de". Después del año no se pondrá coma, a no ser que se exprese la denominación de la entidad que emite el documento. En el año no se pondrá punto para separar la unidad de millar del resto.
-
:• Interliñado: 15 pt
+
:&#8211; En los sumarios no se deberá dar más información que la estrictamente necesaria para orientar sobre el tema de la disposición. Se evitarán aquellos datos que son más propios del cuerpo del documento.
 +
:&#8211; Los edictos y cédulas de los juzgados irán identificados siempre con el número de autos o sentencia; en caso, de ayuntamientos y demás entes publicadores se dará alguna información genérica (convocatoria de una plaza, licencia de obras, aprobación de un plan de ordenación,...) que pueda identificar el documento. Cuando lo haya, se pondrá, además, el número de expediente.
 +
:&#8211; El número de expediente, en caso de haberlo, se expresará entre paréntesis, poniendo la palabra expediente en forma completa y en minúsculas.
 +
:&#8211; Sumarios de las correcciones de errores. Se pondrá la expresión CORRECCIÓN de errores, seguida de punto y, a continuación, el título exacto de la disposición que se corrige, enunciado de la misma forma que salió publicado.
 +
:&#8211; El sumario o título acabará siempre en punto, aún que sea muy breve.<br>
 +
 
 +
Formato de los sumarios:<br>
 +
:• Justificación: completa  
 +
:• Sangría: francesa izquierda a 15 mm
 +
:• Interlineado: 15 pt
:• Tipo de letra: cursiva
:• Tipo de letra: cursiva
-
Exemplos:
+
Ejemplos:
{| border="1" cellpadding="20" cell spacin="0"
{| border="1" cellpadding="20" cell spacin="0"
|'''Usos incorrectos'''
|'''Usos incorrectos'''
|'''Usos correctos'''
|'''Usos correctos'''
-
|'''Observacións'''
+
|'''Observaciones'''
|-
|-
-
|Decreto 107/2.011 de dezanove de maio polo que se regula o contido dos rexistros públicos de profesionais sanitarios e do Sistema de Información de Profesionais Sanitarios de Galicia.
+
|Decreto 107/2.011 de diecinueve de mayo por el que se regula el contenido de los registros públicos de profesionales sanitarios y del Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia.
-
|''DECRETO 107/2011, do 19 de maio, polo que se regula o contido dos rexistros públicos de profesionais sanitarios e do Sistema de Información de Profesionais Sanitarios de Galicia''.
+
|''DECRETO 107/2011, de 19 de mayo, por el que se regula el contenido de los registros públicos de profesionales sanitarios y del Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia''.
-
|&#8211; A data está mal expresada: debe ir entre comas, co día en cifra e non en letra.
+
|&#8211; La fecha está mal expresada: debe ir entre comas, con el día en cifra y no en letra.
-
&#8211; No ano non se pon punto.
+
&#8211; En el año no se pone punto.
-
&#8211; O título debe acabar en punto.
+
&#8211; El título debe acabar en punto.
|-
|-
-
|RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2011, pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes para elaboración de listas para o desempeño transitorio de postos reservados a funcionarios da escala de inspección urbanística, da escala de subinspección urbanística e da escala técnica de consumo.
+
|RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para elaboración de listas para el desempeño transitorio de puestos reservados a funcionarios de la escala de inspección urbanística, de la escala de subinspección urbanística y de la escala técnica de consumo.
-
|''RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2011, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se abre o prazo de presentación de socitudes para elaboración de listas para o desempeño transitorio de postos reservados a funcionarios da escala de inspección urbanística, da escala de subinspección urbanística e da escala técnica de consumo''.
+
|''RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se abre el plazo de presentación de socitudes para elaboración de listas para el desempeño transitorio de puestos reservados a funcionarios de la escala de inspección urbanística, de la escala de subinspección urbanística y de la escala técnica de consumo''.
-
|&#8211; Debe expresarse, entre comas, o nome da dirección xeral que emite o documento, pois este irá asinado polo seu titular e non pola persoa responsable da consellería.
+
|&#8211; Debe expresarse, entre comas, el nombre de la dirección general que emite el documento, pues este irá firmado por su titular y no por la persona responsable de la consellería.
|-
|-
-
|CÉDULA de 15 de febreiro de 2011, do Servizo de Mobilidade de Ourense, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores por infracción da normativa vixente en materia de transportes terrestres, devoltos polo servizo de Correos porque intentada a notificación non se puido efectuar. (Expte. OU-00037-O-2011).  
+
|CÉDULA de 15 de febrero de 2011, del Servicio de Mobilidad de Ourense, por la que se notifican los acuerdos de incoación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa vigente en materia de transportes terrestres, devueltos por el servicio de Correos porque intentada la notificación no se pudo efectuar. (Expte. OU-00037-O-2011).  
-
|''CÉDULA do 15 de febreiro de 2011, do Servizo de Mobilidade de Ourense, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores (expediente OU-00037-O-2011)''.
+
|''CÉDULA de 15 de febrero de 2011, del Servicio de Mobilidad de Ourense, por la que se notifican los acuerdos de incoación de expedientes sancionadores (expediente OU-00037-O-2011)''.
-
|&#8211; O sumario da primeira columna é excesivamente longo.
+
|&#8211; El sumario de la primera columna es excesivamente largo.
-
 
+
-
&#8211; Na vez da preposición de debe pórse a contracción do antes do día.
+
-
&#8211; A expresión do expediente debe facerse do xeito que aparece na columna central, sen punto antes da paréntese e coa palabra expediente completa e en inicial minúscula.
+
&#8211; La expresión del expediente debe hacerse en la forma que aparece en la columna central, sin punto antes del paréntesis y con la palabra expediente completa y en inicial minúscula.
|-
|-
|EDICTO.
|EDICTO.
|''EDICTO (25/2010)''.
|''EDICTO (25/2010)''.
-
|&#8211; Debe pórse, entre parénteses, a referencia ao número do procedemento.
+
|&#8211; Debe ponerse, entre paréntesis, la referencia al número del procedimiento.
-
&#8211; Debe pórse punto ao final.
+
&#8211; Debe ponerse punto al final.
|-
|-
|ANUNCIO.
|ANUNCIO.
------
------
-
ANUNCIO de solicitude de licenza municipal solicitada por ... para a instalación e apertura dun hotel na praza da Constitución do concello de ...  
+
ANUNCIO de solicitud de licencia municipal solicitada por ... para la instalación y apertura de un hotel en la plaza de la Constitución del ayuntamiento de ...  
-
|''ANUNCIO de solicitude dunha licenza municipal (expediente 45/2011)''.
+
|''ANUNCIO de solicitud de una licencia municipal (expediente 45/2011)''.
-
|&#8211; O sumario non debe ser tan escueto que só poña o nome do documento, nin tan extenso que inclúa datos que son propios do corpo deste.
+
|&#8211; El sumario no debe ser tan escueto que sólo ponga el nome del documento, ni tan extenso que incluya datos que son propios del cuerpo de este.
-
&#8211; Como hai un número de expediente, indicámolo.
+
&#8211; Como hay un número de expediente, lo indicamos.
|-
|-
-
|Corrección de erros.-Resolución do 31 de maio de 2011, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se abre o prazo de presentación de socitudes para elaboración de listas para o desempeño transitorio de postos reservados a funcionarios da escala de inspección urbanística, da escala de subinspección urbanística e da escala técnica de consumo.
+
|Corrección de errores.-Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se abre el plazo de presentación de socitudes para elaboración de listas para el desempeño transitorio de puestos reservados a funcionarios de la escala de inspección urbanística, de la escala de subinspección urbanística y de la escala técnica de consumo.
-
|''CORRECCIÓN de erros. Resolución do 31 de maio de 2011, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se abre o prazo de presentación de socitudes para elaboración de listas para o desempeño transitorio de postos reservados a funcionarios da escala de inspección urbanística, da escala de subinspección urbanística e da escala técnica de consumo''.
+
|''CORRECCIÓN de errores. Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se abre el plazo de presentación de socitudes para elaboración de listas para el desempeño transitorio de puestos reservados a funcionarios de la escala de inspección urbanística, de la escala de subinspección urbanística y de la escala técnica de consumo''.
-
|&#8211; O enunciado da disposición que se corrixe porase exacto que cando saíu publicada.
+
|&#8211; El enunciado de la disposición que se corrige se pondrá exacto que cuando salió publicada.
|-
|-
|}<br>
|}<br>

Revisión como estaba o 5 de marzo de 2012 ás 11:28
Sumario

El sumario o título del documento: debe ser un extracto que adelante minimamente el contenido de la disposición. En el se indicará la entidad, de existir, dependiente de la entidad emisora responsable de la publicación del documento. Este resumen deberá siempre contener los siguientes datos:


[Tipo de disposición (en mayúsculas)] + [fecha] + [entidad dependiente, entre comas, de haberla]
+ [mínimo resumen que adelante el contenido de la publicación] + [número de expediente o referencia, de haberlo]

Estas son algunas observaciones que se tendrán en cuenta en la redacción de sumarios:

– En los decretos se expresará el número, seguido de una barra oblicua (/) y la fecha, entre comas. El número del decreto será asignado por la Unidad de Gestión del DOG.
– En las fechas, el día y el año se expresarán en cifras y el mes, en letra. En gallego, la fecha irá precedida de la contracción "do"; en castellano, de la preposición "de". Después del año no se pondrá coma, a no ser que se exprese la denominación de la entidad que emite el documento. En el año no se pondrá punto para separar la unidad de millar del resto.
– En los sumarios no se deberá dar más información que la estrictamente necesaria para orientar sobre el tema de la disposición. Se evitarán aquellos datos que son más propios del cuerpo del documento.
– Los edictos y cédulas de los juzgados irán identificados siempre con el número de autos o sentencia; en caso, de ayuntamientos y demás entes publicadores se dará alguna información genérica (convocatoria de una plaza, licencia de obras, aprobación de un plan de ordenación,...) que pueda identificar el documento. Cuando lo haya, se pondrá, además, el número de expediente.
– El número de expediente, en caso de haberlo, se expresará entre paréntesis, poniendo la palabra expediente en forma completa y en minúsculas.
– Sumarios de las correcciones de errores. Se pondrá la expresión CORRECCIÓN de errores, seguida de punto y, a continuación, el título exacto de la disposición que se corrige, enunciado de la misma forma que salió publicado.
– El sumario o título acabará siempre en punto, aún que sea muy breve.

Formato de los sumarios:

• Justificación: completa
• Sangría: francesa izquierda a 15 mm
• Interlineado: 15 pt
• Tipo de letra: cursiva

Ejemplos:

Usos incorrectos Usos correctos Observaciones
Decreto 107/2.011 de diecinueve de mayo por el que se regula el contenido de los registros públicos de profesionales sanitarios y del Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia. DECRETO 107/2011, de 19 de mayo, por el que se regula el contenido de los registros públicos de profesionales sanitarios y del Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia. – La fecha está mal expresada: debe ir entre comas, con el día en cifra y no en letra.

– En el año no se pone punto.

– El título debe acabar en punto.

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para elaboración de listas para el desempeño transitorio de puestos reservados a funcionarios de la escala de inspección urbanística, de la escala de subinspección urbanística y de la escala técnica de consumo. RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se abre el plazo de presentación de socitudes para elaboración de listas para el desempeño transitorio de puestos reservados a funcionarios de la escala de inspección urbanística, de la escala de subinspección urbanística y de la escala técnica de consumo. – Debe expresarse, entre comas, el nombre de la dirección general que emite el documento, pues este irá firmado por su titular y no por la persona responsable de la consellería.
CÉDULA de 15 de febrero de 2011, del Servicio de Mobilidad de Ourense, por la que se notifican los acuerdos de incoación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa vigente en materia de transportes terrestres, devueltos por el servicio de Correos porque intentada la notificación no se pudo efectuar. (Expte. OU-00037-O-2011). CÉDULA de 15 de febrero de 2011, del Servicio de Mobilidad de Ourense, por la que se notifican los acuerdos de incoación de expedientes sancionadores (expediente OU-00037-O-2011). – El sumario de la primera columna es excesivamente largo.

– La expresión del expediente debe hacerse en la forma que aparece en la columna central, sin punto antes del paréntesis y con la palabra expediente completa y en inicial minúscula.

EDICTO. EDICTO (25/2010). – Debe ponerse, entre paréntesis, la referencia al número del procedimiento.

– Debe ponerse punto al final.

ANUNCIO.

ANUNCIO de solicitud de licencia municipal solicitada por ... para la instalación y apertura de un hotel en la plaza de la Constitución del ayuntamiento de ...

ANUNCIO de solicitud de una licencia municipal (expediente 45/2011). – El sumario no debe ser tan escueto que sólo ponga el nome del documento, ni tan extenso que incluya datos que son propios del cuerpo de este.

– Como hay un número de expediente, lo indicamos.

Corrección de errores.-Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se abre el plazo de presentación de socitudes para elaboración de listas para el desempeño transitorio de puestos reservados a funcionarios de la escala de inspección urbanística, de la escala de subinspección urbanística y de la escala técnica de consumo. CORRECCIÓN de errores. Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se abre el plazo de presentación de socitudes para elaboración de listas para el desempeño transitorio de puestos reservados a funcionarios de la escala de inspección urbanística, de la escala de subinspección urbanística y de la escala técnica de consumo. – El enunciado de la disposición que se corrige se pondrá exacto que cuando salió publicada.

Herramientas personales
  • gallego
    El artículo no existe en gallego.
  • Entrar
Xunta de Galicia