Uso de minúsculas e maiúsculas

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
(Maiúsculas en toda a palabra)
(O contido da páxina foi eliminado)
 
(Non se mostran 8 revisións do historial.)
Liña 1: Liña 1:
-
{{Modelo:Cabeceira}}
 
-
==== Minúsculas iniciais ====
 
-
Utilízanse as minúsculas iniciais:
 
-
 
-
* Nos nomes comúns que acompañan nomes de vías, lugares comúns e nomes xeográficos (excepto cando constitúen locucións onomásticas):
 
-
 
-
::praza de Luís Seoane
 
-
 
-
::rúa Doutor Maceira
 
-
 
-
::provincia de Ourense
 
-
 
-
::República Arxentina
 
-
 
-
* Nos substantivos que significan accidentes xeográficos, seguidos ou non das designacións que os especifican toponimicamente:
 
-
 
-
::río Umia
 
-
 
-
:Existen abundantes exemplos na xeografía galega de palabras relativas a accidentes xeográficos e seguidas de designacións toponímicas que se escriben con maiúsculas iniciais:
 
-
 
-
::Illa de Arousa
 
-
 
-
::Serra de Outes
 
-
 
-
* Nos días da semana e os meses:
 
-
 
-
::domingo
 
-
 
-
::abril
 
-
 
-
:Exceptúanse os incluídos en locucións:
 
-
 
-
::Venres das Dores
 
-
 
-
::Mércores Santo
 
-
 
-
* Nos nomes dos puntos cardeais:
 
-
 
-
::Lindeiros: norte, parc. 9009, estrada Pereiro-Oiras; sur, parc. 9002, camiño (…)
 
-
 
-
* Nos nomes de cargos, postos ou dignidades xerárquicas, sexan cales foren os respectivos graos, ben como os vocábulos que designan títulos, calquera que sexa a importancia destes:
 
-
 
-
::o presidente do organismo autónomo
 
-
 
-
::director xeral do Igape
 
-
 
-
::condesa de Pardo Bazán
 
-
 
-
* Nas enumeracións ou alíneas que completan ou continúan a frase interrompida por dous puntos (agás se foren nomes propios):
 
-
 
-
::- Sistema de adxudicación: procedementos negociado (…)
 
-
 
-
::a) Tramitación: ordinaria.
 
-
 
-
::b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.
 
-
 
-
* Quer no corpo do texto quer nun título, as letras das alíneas deben ir sempre en minúscula:
 
-
 
-
::a) Tramitación: ordinaria.
 
-
 
-
::<center>'''b) DA ADMINISTRACIÓN '''</center>
 
-
 
-
::<center>'''LOCAL'''</center>
 
-
 
-
==== Maiúsculas iniciais ====
 
-
 
-
Utilízanse as maiúsculas iniciais:
 
-
 
-
* Nas palabras que expresan actos das autoridades estatais, autonómicas ou provinciais, cando designan diplomas ou documentos oficiais e tanto se aparece citada a súa data como se segue o nome específico:
 
-
 
-
::Resolución 1/2010
 
-
 
-
::Resolución do 7 de outubro
 
-
 
-
::Lei 62/1997<ref name="ftn2">Mais: “(…) polas leis 11/1988, do 20 de outubro, 2/2007, do 28 de marzo (…)”.</ref>
 
-
 
-
::(…) Orde do 16 de marzo de 2010 (…)
 
-
 
-
:As outras palabras que compoñan o título van con minúscula:
 
-
 
-
::(…) o Estatuto de autonomía de Galicia (…)
 
-
 
-
::(…) o Código penal (…)
 
-
 
-
:Cando calquera destas palabras é citada sen ser seguida da data, do número ou do nome específico, utilízase a inicial minúscula. Escríbense con inicial maiúscula as palabras ''regulamento'', ''código'', ''directiva'', ''cédula'', ''decreto'', ''lei'' cando se refiren a un documento identificado no texto.
 
-
 
-
* Nos tipos de documentos con título propio:
 
-
 
-
::(…) a realización dun Plan de reequilibrio territorial de Galicia 2007-2010 (…)
 
-
 
-
::Plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica
 
-
 
-
:Caso ese título propio for utilizado para crear unha sigla ou acrónimo de uso frecuente, escribiranse todas as palabras do título con inicial maiúscula:
 
-
 
-
::(…) o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Abegondo (PXOM) (…)
 
-
 
-
* Nas palabras que signifiquen entidade ou colectividade como organismo determinado:
 
-
 
-
::Estado
 
-
 
-
::Goberno
 
-
 
-
* Nos nomes de persoas (antropónimos), apelidos, topónimos e nas designacións de vías, rúas ou barrios:
 
-
 
-
::Francisco
 
-
 
-
::María del Pilar
 
-
 
-
::Rodríguez
 
-
 
-
::Lugo
 
-
 
-
::rúa Nova
 
-
 
-
::avenida de Fisterra
 
-
 
-
::rotonda Lourido
 
-
 
-
* O uso de maiúsculas iniciais nos topónimos compostos por máis dunha palabra non afecta aos elementos conectores:
 
-
 
-
::Sobrado dos Monxes
 
-
 
-
::Olesa de Beonesvalls
 
-
 
-
* Nos nomes relacionados con eras históricas, épocas célebres e festas públicas tradicionais:
 
-
 
-
::Renacemento
 
-
 
-
::Barroco
 
-
 
-
::Nadal
 
-
 
-
::Semana Santa
 
-
 
-
::Entroido
 
-
 
-
::Día das Letras Galegas
 
-
 
-
* Nos nomes de gremios, corporacións, institucións e organismos públicos, de escolas de calquera especie ou grao de ensino, edificios e establecementos de calquera natureza:
 
-
 
-
::Universidade de Vigo
 
-
 
-
::Facultade de Medicina
 
-
 
-
::Instituto Nacional da Saúde
 
-
 
-
::Academia Galega de Seguridade Pública
 
-
 
-
::Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
 
-
 
-
* Nos nomes dos premios e nos títulos de libros, publicacións periódicas e producións artísticas de calquera xénero (excepto as partículas monosilábicas como artigos definidos e contraccións de palabras a non ser que figuren no primeiro elemento do título; escríbense con maiúscula inicial os artigos indefinidos e as palabras flexivas):
 
-
 
-
::Diario de Ferrol
 
-
 
-
::El Correo Gallego
 
-
 
-
::Medallas Castelao
 
-
 
-
* Nos substantivos, adxectivos, pronomes e expresións que representen tratamento cortés ou de reverencia, veñan ou non acompañados doutra palabra a que se liguen directamente, ou cando están ligados a un ou máis nomes propios ou a designativos de categoría, función ou calidade:
 
-
 
-
::El-Rei
 
-
 
-
::Ilmo. Sr.
 
-
 
-
::Súa Alteza
 
-
 
-
::Día de San Xosé
 
-
 
-
::A Inmaculada
 
-
 
-
* En designacións de edificios, construcións arquitectónicas diversas ou calquera designación similar:
 
-
 
-
::Torre do Reloxo
 
-
 
-
::Catedral de Santiago de Compostela
 
-
 
-
::Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas
 
-
 
-
* Nas designacións de feitos históricos ou acontecementos importantes e de actos ou iniciativas públicas:
 
-
 
-
::Guerra Civil
 
-
 
-
* Na puntuación emprégase a maiúscula en comezo de frase, sempre despois de punto e despois de dous puntos (neste caso só se escriben con maiúscula inicial as enumeracións que son frases completas e enunciados independentes).
 
-
 
-
==== Maiúsculas en toda a palabra ====
 
-
 
-
Utilízanse as maiúsculas en toda a palabra:
 
-
 
-
* Nos títulos das seccións no sumario e na cabeceira (centrado e en negra) que anuncia o comezo da súa sección:
 
-
 
-
::<center>'''DISPOSICIÓNS XERAIS'''</center>
 
-
 
-
* Nos nomes das administracións, entidades e empresas que publican a disposición, anuncio ou outro, cando se sitúan no sumario e na cabeceira (en negra) antecedendo ao seu sumario :
 
-
 
-
::'''CONSELLERÍA DE FACENDA'''
 
-
 
-
::''Orde do 30 de decembro de 2010 pola que''
 
-
 
-
::(…)
 
-
 
-
* Nos encabezamentos e títulos de capítulos de ordes e leis. Consúltense as seccións [[Apéndices#T.C3.ADtulos|Títulos]] e [[Apéndices#Cap.C3.ADtulos|Capítulos]] das [[Normas_e_modelos_para_crear_documentos|Normas e modelos para crear documentos]]:
 
-
 
-
::<center>CAPÍTULO I</center>
 
-
 
-
::<center>'''Obxecto e ámbito de aplicación'''</center>
 
-
 
-
* Na fórmula introdutoria da parte dispositiva dos documentos. Consúltese a sección [[Elementos_constantes_da_estrutura_xeral_dos_textos#F.C3.B3rmula_introdutoria|Fórmula introdutoria]] das [[Normas_e_modelos_para_crear_documentos|Normas e modelos para crear documentos]]:
 
-
 
-
::<center>DISPOÑO:</center>
 
-
 
-
::<center>RESOLVE:</center>
 
-
 
-
* Na palabra ''anexo'' cando anuncia o comezo da súa sección. Consúltese a sección [[Elementos_constantes_da_estrutura_xeral_dos_textos#Anexos|Anexos]] das [[Normas_e_modelos_para_crear_documentos|Normas e modelos para crear documentos]]:
 
-
 
-
::<center>ANEXO I</center>
 
-
 
-
* Nas siglas:
 
-
 
-
::NRC (número de referencia completo)
 
-
 
-
::BOE
 
-
 
-
====Referencias====
 
-
<references/>
 

Revisión actual feita o 12 de abril de 2012 ás 11:29

Ferramentas persoais